مدرسه مجازی علوم اجتماعی

سئوالات درس جامعه شناسی 1

سوالات کوییز جامعه شناسی1 (درس 9-1)
سوالات کوتاه پاسخ :(درس اول) س1- موارد صحيح و غلط را مشخص كنيد: - يك كنش در همه موارد معاني يكساني دارد. ص( )   غ(  ) - براي فهم رفتار انسان ها توجه به ظاهر كنش هاي آنان كفايت مي كند. ص( )   غ(  ) - در صورتي يك كنش "انساني" خوانده مي شود كه كنشگر به مقصود يا هدف خود برسد. ص( )   غ(  ) - همه فعاليت هايي كه يك انسان انجام مي دهد كنش انساني خوانده مي شود. ص( )   غ(  ) - فعاليت هايي كه در بدن انسان انجام مي شود نيز كنش انساني است. ص( )   غ(  ) س2- عبارات زير را كامل كنيد: - به فعاليت هايي كه انسان با ............. و .............. انجام مي دهد كنش انساني مي گويند. - كنش هاي انساني را بدون توجه به ................ آنها نمي توانيم بشناسيم. - دانش آموزي كه كتاب درسي خود را مطالعه مي كند ياد گرفتن درس ها پيامد ................. فعاليت اوست. - دانش آموزي كه كتاب درسي خود را مطالعه مي كند پاسخ دادن به پرسش هاي امتحاني پيامد ................ فعاليت اوست. س3- به سؤالات زير پاسخ كوتاه بدهيد: - دو كنش انساني خود در كلاس درس و خيابان را نام ببريد. - " كنش يك فرد به عنوان يك سخنران با كنش وي در خانه متفاوت است" اين عبارت با كدام ويژگي كنش هاي انساني مرتبط است؟ - نوع هر يك از پيامد و نتايج كنش انساني در مثال زير را مشخص كنيد.  كنش:  سحر خيزي دانش آموز  پيامد ها : الف) انجام ورزش صبحگاهي                  ب) داشتن فرصت بيشتر در طول روز  ج) مطالعه درس ها                                               د) خوردن صبحانه      سوالات کوتاه پاسخ :(درس دوم) س1- موارد صحيح و غلط را مشخص كنيد: - علوم انساني از كارهاي غير ارادي انسان ها نيز بحث مي كند. ص( )   غ(  )  - پديده هاي طبيعي از معاني و اهدافي كه انسان ها در نظر مي گيرند مستقل هستند. ص( )   غ(  ) - فلسفه يكي از علوم انساني به شمار مي رود. ص( )   غ(  ) - قوانيني كه علم فلسفه شناسايي مي كند شامل همه موجودات مي شود. ص( )   غ(  ) س2- عبارات زير را كامل كنيد: - دانشمندان تفاوت علوم را به تفاوت ................... آنها دانسته اند. - علوم انساني به علومي گفته مي شود كه موضوع آنها ............... است. - موضوع علم فلسفه .................. است. س3- به سؤالات زير پاسخ كوتاه بدهيد. - موضوع علوم طبيعي چيست؟ - موضوع علوم انساني چيست؟ - علم اقتصاد به چه موضوعاتي مي پردازد؟     سوالات کوتاه پاسخ :(درس سوم) س 1- موارد صحیح و غلط را مشخص کنید: - علوم انسانی به فهم معانی کنش های انسانی می پردازند. ص( )   غ(  ) - معیار و ملاک آینده ی شغلی را افراد تعیین می کنند. ص( )   غ(  ) - علوم طبیعی چراغی هستند که راه صحیح استفاده از ابزار را به انسان نشان می دهد . ص( )   غ(  ) - علوم انسانی اگر دچار مشکل شوند قدرت تصرف انسان در طبیعت محدود می شود. ص( )   غ(  ) -در انتخاب رشته نيازهاي جامعه اهميت بيشتري دارد ص( )   غ(  ). س 2- عبارات زیر را کامل کنید: - معیار و ملاک آینده ی شغلی را ....................... تعیین می کند. - به علوم طبیعی بدون فهم معانی کنش های انسانی .............. و بدلیل انتقاد از کنش های ناپسند ............... نیز می گویند. - علوم طبیعی بدون استفاده ا زعلوم انسانی وسیله ی .................... و ................. انسان و جهان می شود. - معيار و ملاك آينده شغلي را .......................... تعيين مي كند. - به علوم طبيعي، چون ابزار تسلط انسان بر طبيعت است......................... مي گويند. - موضوع علوم طبيعي.......................... است. - اگر علوم انساني گرفتار مشكل شود ، انسان از...............زندگي خود و از شناخت ارزش ها و............ كه بايد دنبال كند ، باز مي ماند. س 3-  به سوالات پاسخ کوتاه بدهید: - در مقایسه رشته های علمی بیشتر چه ملاکی مورد توجه است ؟ - خانواده ها براي مقايسه رشته هاي علمي از چه ملاكي استفاده مي كنند؟ - به کدام دسته از علوم ، علوم ابزاری می گویند؟ - علوم انسانی با چه نام های دیگری شناخته می شوند ؟ نام ببرید.     سوالات کوتاه پاسخ :(درس چهارم) س 1- موارد صحیح و غلط را مشخص کنید: - كنش اجتماعي نوعي از كنش انساني است . ص( )   غ(  ) - كنش انساني آگاهانه و غيرارادي است . ص( )   غ(  ) - اگر كنش اجتماعي نباشد ، هيچ هنجاري شكل نمي گيرد. ص( )   غ(  ) - نيت و هدف كنشگر با هنجارهاي او مطابقت دارد. ص( )   غ(  )                  س 2-گزینه صحیح را انتخاب کنید - نخستین پدیده ی اجتماعی چیست؟ الف ) کنش انسانی               ب) هنجار               ج) کنش اجتماعی - هنجارها و ارزش ها پس از تحقق از طریق کنش های اجتماعی با آموزش و پرورش، کدام پدیده ی اجتماعی را ایجاد می کنند؟ الف ) کنترل اجتماعی            ب) جامعه پذیری                ج ) نقش های اجتماعی   س3- عبارت زیر را کامل کنید. - پدیده های اجتماعی آثار و پیامدهای ..................... انسان هستند. - هنجار اجتماعی شیوه ی ................. است که مورد قبول افراد جامعه قرار گرفته است. - اگر کنش اجتماعی نباشد ، هیچ .................... شکل نمی گیرد. - هنجارها و ارزش ها با تعیین انتظارات و توقعات زمینه ی لازم را برای ................ به وجود می آورند. - نیت و هدف کنش گر با ................ مورد نظر او مناسبت دارد. - نظام اجتماعی .....................و .................... به وسیله ی کنش های اجتماعی متقابل شکل می گیرد. س 4- به سوالات پاسخ کوتاه بدهید. - دو کنش اجتماعی خود در مدرسه را نام ببرید . - نوع هر یک از کنش های زیر را مشخص کنید. الف ) آواز خواندن در خیابان                                   ب ) غذا خوردن ج ) لباس پوشیدن                                                  د ) تعارف کردن - مشخص کنید هنجارها و ارزش ها در هر یک از موارد زیرکدامیک از پدیده های اجتماعی را ایجاد می کنند الف ) آموزش و پرورش (                    ) ب ) تشویق و تنبیه  (                        ) ج ) تعیین انتظارات  (                        )  - هر کنش بر چه اساسی شکل می گیرد ؟ نام ببرید - چند نمونه از پدیده های اجتماعی را نام ببرید     سوالات کوتاه پاسخ :(درس پنجم) 1- بسیاری از دانشمندان علوم اجتماعی را بر اساس ............ آن تعریف کرده اند. 2- سایر پدیده های اجتماعی  نتیجه و پیامد ............... هستند. 3- علوم اجتماعی را میتوان .......... انسان و............... آن تعریف کرد. 4- علوم اجتما عی را می توان علم به ............. و................ نیز تعریف کرد. 5- علوم اجتماعی با فهم معا نی کنش های دیگران امکان ......... و......... با دیگرا ن پدید می اورد. 6- علمی که پدیده های اجتماعی را به لحاظ زمانی بررسی می کند را علم ............... می گویند. 7- باستان شناسی واقعیت های انسانی و اجتماعی را از گذشته ی دورتر براساس .............. و ............. جستجو می کند.     سوالات کوتاه پاسخ :(درس ششم) 1- در قرن نوزدهم میلادی صورت جدیدی از دانش علوم اجتماعی با نام ................ متولد شد. 2- اگوست کنت دانش اجتماعی را بعلت تاثیرپذیری از علوم طبیعی ابتدا .............. خواند و سپس لفظ ............. را برای ان برگزید. 3- جامعه شناسی پوزیتویستی، روش صرفا.......... و .......... را به عنوان روش علمی به رسمیت می شناخت. 4- ماکس وبر موضوع جامعه شناسی تفهمی را .............. انسان معرفی کرد. 5- بر اساس دیدگاه جامعه شناسی تفهمی جامعه شناسی مثل علوم طبیعی بیشتر جنبه ابزاری پیدا می کند.  ص( )   غ(  ) 6- هدف جامعه شناسی انتقادی فقط یک علم ابزاری است.  ص( )   غ(  ) 7- بنیان گذار علم جامعه شناسی کیست؟ ماعی با داوری و انتقاد در باره ی کنش های اجتماعی فرصت واکنش وموضع گیری اجتماعی مناسب وصحیح را برای دانشمند از دست میدهد.  ص( )   غ(  )     سوالات کوتاه پاسخ :(درس هفتم) 1-    کدام عبارت صحیح و کدام غلط می باشد؟ الف) علم نظری ، هر علم و دانشی است که موضوع آن اراده و آگاهی انسان است.  ص( )   غ( ) ب) فلسفه عملی معنایی معادل با علوم انسانی دارد.  ص( )   غ(  ) ج) علمی که موضوع آن اندازه و مقدار است، فلسفه به معنای خاص می باشد.  ص( )   غ(  ) د) تدبیر مدن همان علم اجتماعی است.  ص( )   غ(  ) 2-    دانشی که موضوع آن موجودات مادی و طبیعی است، چه نامیده می شود؟ الف) فلسفه عملی          ب) فلسفه طبیعی          ج) متافیزیک          د) فلسفه نظری 3-    چرا متفکران مسلمان برای داوری ارزشی و هنجاری مشکلی ندارند؟ الف) در محدوده علم تجربی قرار دارند.     ب) حس تجربه را بعنوان یک ابزار معرفتی به رسمیت می شناسند. ج) عقل را بعنوان یک ابزار مستقل معرفتی به رسمیت می شناسند.     د) موارد ب و ج 4 – دانشي كه موضوع آن با اراده و آگاهي انسان پديد مي آيد .....................، ناميده مي شود. الف) فلسفه نظري              ب) فلسفه عملي             ج)علوم انساني         د)ب و ج 5 – كدام يك از موارد زير مصداق علم نظري نيست؟  الف) رياضي              ب) اخلاق             ج)طبيعي         د)متافيزيك 6 – علمي كه به قوانين عام هستي مي پردازد ، چه ناميده مي شود؟ الف) فلسفه نظري              ب) اخلاق             ج)طبيعي         د)متافيزيك 7- کدام جمله مصداق عقل نظری است؟ الف) بایدها و نبایدها را می شناسد. ب) درباره ارزش های اجتماعی داوری می کند. ج) درباره ارزش های فردی داوری می کند. د) به کمک حس و با روش تجربی هستی های طبیعی را می شناسد. 8- کدام جمله درباره عقل عملي صحيح است؟ الف) بایدها و نبایدها را می شناسد. ب) درباره ارزش های فردي داوری می کند. ج). به شناخت هستی ها می پردازد. د).الف و ب 9- کدام جمله درباره اعتباريات صحيح نيست؟ الف) با اراده و آگاهي انسان پديد مي آيد. ب) اعتباريات درعلوم عملي ونظري بررسي مي شوند.. ج).داراي پيامد هاي غيرارادي و تكويني هستند. د).اين پديده ها با قرارداد و اعتبار عقل عملي ايجاد مي شوند. 10- در جاهای خالی عبارت مناسب را بنویسید. الف) علوم اجتماعی قبل از قرن نوزدهم در تاریخ اندیشه بشر به صورت یک دانش ............... حضور داشت. ب‌)  از نظر فلاسفه ، علوم عملی همان علوم ............... است. ج‌)    عقل نظری به شناخت ............... می پردازد. د‌)      عقل نظری بطور مستقل و با روش ............... احکام ریاضی و متافیزیکی را در می یابد. ه‌)       عقل عملی بایدها و نبایدها و ...... را می شناسد و درباره ارزش های فردی و اجتماعی انسان ...... می کند. و‌)     فارابی علم اجتماعی را علم ............... می نامد. 11- اندیشمندان یونانی براساس موضوع علوم را به چند دسته تقسیم می کردند؟ 12- متفکران مسلمان عقل را به چند بخش تقسیم می کنند؟ 13- قبل از غلبه حس گرایی، علوم براساس موضوع چگونه دسته بندی می شد؟                 سوالات کوتاه پاسخ :(درس هشتم)      1- کدام عبارت صحیح و کدام غلط می باشد؟ الف) سعدی در مصرع «بنی آدم اعضای یک پیکرند» جهان اجتماعی را به بدن تشبیه کرده است و این تشبیه کامل است.  ص( )   غ(  ) ب) جهان اجتماعی همان نظام اجتماعی است.  ص( )   غ(  ) ج) عضويت و اعضاي موجودات و ساختار آنها تكويني است ، يعني بر اساس اراده و  آگاهي اعضا به وجود مي آيد. ص( )   غ(  ) د) جهان اجتماعی غیرارادی و اعتباری است.  ص( )   غ(  ) ه) جهان اجتماعی و نظم آن حقیقتی طبیعی و تکوینی است.  ص( )   غ(  ) 2- آگاهی و شناختی که جهان اجتماعی براساس آن شکل می گیرد: الف) فردی و خصوصی است.     ب) تکوینی است.     ج) طبیعی است.     د) آگاهی مشترک است. 3- کدام یک از عبارت های زیر درباره فرهنگ مصداق ندارد؟ الف) فرهنگ شناخت مشترک است.     ب) فرهنگ بوسیله آموزش انتقال می یابد. ج) جهان اجتماعی براساس آن شکل می گیرد.     د) فرهنگ موجب بازتولید خویش نیست. 4 – تفاوت جهان اجتماعي با موجودات زنده در اين است كه: الف – جهان اجتماعي تكويني است اما موجودات زنده غير ارادي است. ب جهان اجتماعي پديده اي ارادي است اما موجودات زنده غير اعتباري هستند. ج) جهان اجتماعي حقيقتي طبيعي است اما موجودات زنده تكويني هستند. د) جهان اجتماعي داراي نظمي طبيعي است اما موجودات زنده داراي نظم تكويني هستند.  5- در جاهای خالی عبارت مناسب را بنویسید. الف) موجودات جهان طبیعی را به ............... و ............... تقسیم کرده اند. ب) موجودات زنده را موجودات اندام واره، ............... یا ............... می نامند. ج) فرهنگ به وسیله ............... و ............... انتقال پیدا می کند. د) به مجموعه ي شناخت مشتركي كه جهان اجتماعي بر اساس آن شكل مي گيرد، ................ گفته مي شود. ط) در كنش هاي اجتماعي كنش گران نمي توانند نسبت به حضور ديگران و جايگاه و ...............آنان بي توجه و بي نظر باشند. ه) هر جامعه طي نسل هاي مختلف با انتقال فرهنگ خود به................ خويش مي پردازد. و) جهان اجتماعي و نظم آن تكويني نيست بلكه هستي ..................... دارد.    6- در مصرع« بنی آدم اعضاء یک پیکرند»چه نوع تشابهی صورت گرفته است؟ 7- جهان اجتماعی براساس چه نوع آگاهی شکل می گیرد؟ 8 - زندگي موجودات زنده چگونه تداوم مي يابد؟ 9 – جهان اجتماعي بر اساس چه نوع آگاهي اي شكل مي گيرد؟     سوالات كوتاه پاسخ :(درس نهم)      1- کدام عبارت صحیح و کدام غلط می باشد؟ الف) هر پدیده اجتماعی به یکی از خرده نظام ها مربوط می شود.  ص( )   غ(  ) ب) کنش های بیرونی از پدیده های کاملاً ذهنی می باشند.  ص( )   غ(  ) ج) در لایه های عمیق جهان اجتماعی، پدیده ها در معرض تغییر و قرار می گیرند.  ص( )  غ(  ) د) همه پدیده های اجتماعی دارای بعد محسوس بوده و عینی نیستند.  ص( )   غ(  ) ه) زبان گفتاری و نوشتاری از سطحی ترین پدیده های اجتماعی هستند.  ص( )   غ(  ) 2- از موارد زیر کدام پدیده « خرد» می باشد؟ الف) کنش اجتماعی          ب) نظام اجتماعی          ج) جامعه          د) سازمان ها 3- از موارد زیر کدام پدیده « دامنه متوسط » می باشد؟ الف) کنش اجتماعی          ب) نظام اجتماعی          ج) جامعه          د) سازمان  4- از موارد زیر کدام پدیده « كلان » می باشد؟ الف) جامعه                 ب) کنش اجتماعی         ج) نظام اجتماعی          د) سازمان ها 5- کدام یک از موارد زیر کاملاً ذهنی هستند؟ الف) کنش های بیرونی       ب) آرمان ها       ج) ساختمان های مسکونی       د) بازی های جمعی 6- کدام یک از موارد زیر کاملاً عيني هستند؟ الف) کنش های بیرونی       ب) آرمان ها       ج) ساختمان های مسکونی       د) بازی های جمعی 7- کدام یک از عبارت های زیر مصداق نماد می باشد؟ الف) نمادها موجب انتقال معانی می شوند.   ب) نمادها همان کنش های انسانی هستند. ج) نمادها همان هنجارها هستند.   د) نمادها همان ارزش های اجتماعی هستند. 8- عمیق ترین لایه اجتماعی کدام است؟ الف) نمادها          ب) هنجارها          ج) ارزش ها          د) عقاید 9- سطحي ترين لایه اجتماعی کدام است؟ الف) نمادها          ب) هنجارها          ج) ارزش ها          د) عقاید 10- باور به يگانگي خدا مصداق کدام یک از موارد زیر می باشد؟ الف) نماد          ب) هنجار          ج) ارزش          د) عقیده 11- پرچم مصداق کدام یک از موارد زیر می باشد؟ الف) نماد          ب) هنجار          ج) ارزش          د) عقیده  12- در جاهای خالی عبارات مناسب را بنویسید. الف) کالا پدیده اجتماعی مربوط به نظام ............. و ازدواج پدیده اجتماعی مربوط به نظام ............. است. ب) به بخش هایی که امکان تغییر بیشتر داشته و نقش حیاتی و اساسی ندارند ............... می گوییم. ج) به بخش هایی که تاثیر حیاتی و تعیین کننده برای جهان اجتماعی دارند ............... می گوییم. د) کدام نمادها آشکارترین و سطحی ترین پدیده های اجتماعی محسوب می شوند؟ ه) عمیق ترین لایه اجتماعی ............... بوده که بر آرمانها و ارزش های اجتماعی تاثیر می گذارد. 13- چند نوع تقسیم بندی از جهان اجتماعی وجود دارد؟ 14- خرده نظام های نظام اجتماعی کل کدامند؟ 15- تقسیم بندی پدیده های اجتماعی به خرد و کلان و متوسط نشان دهنده چه نوع تقسیم بندی می باشد؟ 16- کدام نمادها آشکارترین و سطحی ترین پدیده های اجتماعی محسوب می شوند؟ 17- عمیق ترین پدیده های اجتماعی کدامند؟            سوالات کوییز درس دهم- انواع جهان اجتماعي   سوالات کوتــاه پاسخ 1. دلیل تفاوت همکاری اعضا و اجزای جهان اجتماعی با موجودات دیگر چیست ؟ 2. چه عواملی سبب پیدایش جهان­های مختلف اجتماعی شده است ؟ 3. تفاوت میان جهان های اجتماعی مختلف از چه نوع تفاوت هایی است ؟ 4. تغییراتی که به حوزه ی نماد ها و هنجارها باز می گردد چه زمانی درون یک جهان اجتماعی واحد باقی خواهند ماند ؟ 5. هر نوع تغییر که در زندگی اجتماعی رخ می دهد می توان آن را از نوع تغییر جهان اجتماعی دانست .(ص- غ )  6. زبان و نژاد از عناصر بنیادین و  اصلی جهان اجتماعي­اند. (ص- غ) 7. مفاهیم محوری جهان جاهلیت قبل از اسلام، همان معانی است که در برابر اسلام مقاومت می کرد و از بین نرفت .(ص- غ)                                            8. عمیق ترین لایه ی اعتقادی جهان اسلام ............... و .............. است . 9- کدام بخش از فرهنگ در حکم سنگرهای اصلی آن فرهنگ­اند؟ الف- هنجارها و عقاید    ب- عقاید و ارزش­ها ج- هنجارها و ارزش­ها     د- نمادها  و ارزش­ها 10- کدام عبارت صحیح است؟ اسلام با نابود کردن سنگرهای کلیدی جامعه­ی جاهلی، ..................   . الف- لایه­های پایین جامعه جاهلی را در خدمت معانی عمیق خود قرار داد. ب- لایه­های پایین جامعه جاهلی را در خدمت معانی سطحی خود قرار داد. ج- لایه­های بنیادی جامعه جاهلی را در خدمت معانی عمیق خود قرار داد. د- لایه­های بنیادی جامعه جاهلی را بدون تغییر در خود پذیرفت.   درس یازدهم- پيامدهاي جهان اجتماعي سوالات كوتاه پاسخ 1-    جهان اجتماعي موجود، همواره اجازه بسط آگاهي ها و اراده نوين را مي دهد(ص-غ) 2-    با تغيير جهان اجتماعي، الزام هاي آن نيز تغيير خواهد كرد(ص-غ) 3-      كدام گزينه از ويژگي هاي جهان متجدد نيست؟ الف- افسون زدايي ب- رويكرد دنيوي و اين جهاني ج- زوال عقلانيت ابزاري د- تقدس زدايي 4-" قفس آهنين"  جهان متجدد ناشي از چيست؟ الف- نظام اجتماعي برنامه ريزي شده توسط جامعه متمدن ب- فرصت ها و محدوديت هاي جهان اجتماعي ج- پيامد منفي جهان متجدد د- ناديده گرفتن استعدادهاي معنوي انسان 5-  کدام جمله صحیح نیست: الف- جهان اجتماعی جدید بدون توجه به اعتبار و خواسته آدمیان پدید می آید.                                       ب- الزام و پیامدهای این جهان بر وجود ما سایه گسترده است.                                                 ج- ساختن جهانی جدید نیاز به معرفت و آگاهی جدید دارد.                                                                               د- انسان کنشگر منفعل نیست و می تواند درجهت بسط و توسعه جهان جدید اقدام نماید.   6-   پیش بینی حوادث و مسایل طبیعی نتیجه استفاده از روش    .............  است. 7-   عقلانیتی که در باره­ی ارزش­ها، آرمانها و اهداف زندگی به تامل می­پردازد، عقلانیت .............. نامیده می­شود. 8-   منظور از جهان .............. ، غرب بعد از رنسانس، یعنی جهان غرب چهار صد سال اخیر است. 9-   هر جهان اجتماعی، فرصت­ها و محدودیت­هایی دارد که مشابه فرصت­ها و محدودیت­های جهن­های اجتماعی دیگر است( ص – غ ) 10-      به نظر وبر، در جهان متجدد روز به روز اهمیت متافیزیک و علومی که داوری ارزشی می­کنند کاهش می­یابد (ص – غ ).                       درس دوازدهم- جهان هاي اجتماعي سوالات عینی 1-   همه جامعه شناسان معتقدند که جوامع انسانی شبیه یکدیگرند . (ص- غ)      2-   جامعه شناسانی که نگاه تک خطی به تاریخ دارند برای همه ی جوامع مسیر مشابه و واحدی تصویر می کنند .(ص-غ)   3-   براساس دیدگاه تک خطی به تاریخ "جوامع عقب مانده باید جوامع پیشرفته را الگوی حرکت خود قرار دهند" (ص-غ) 4-   در جوامع مکانیکی تقسیم کار گسترده وجود دارد ولی در جوامع ارگانیکی تقسیم کار ساده و ابتدایی است .(ص-غ) 5-   برطبق دیدگاه جهان ها­ی اجتماعی در عرض هم "دلیل ایجاد فرهنگ ها وتمدنهای مختلف وجود معانی متفاوت در پدیده های اجتماعی است"(ص-غ) 6-   برطبق دیدگاه جهان های اجتماعی در عرض هم "هر جهان اجتماعی  ...........  و............  مناسب با خود بوجود می آورد . 7-   برطبق فرهنگ معنوی انسان از محدوده ی  ...........................  عبور کرده  و چهره ای آسمانی وملکوتی بیدا می کند . 8-   جامعه ی سکولار  ................... و...................................... انسان را به فراموشی می سپارد . 10- جوامع مقدس و معنوی را به دو صورت  ...............  و  ............................. می توان تقسیم کرد . 11- طبق دیدگاه اکثر مردم شناسان، مسیر تحول فرهنگ ها و تمدن ها  ..................  نیست . 13- در جدول زیر اطلاعات مرتبط را به هم متصل کنید : - فرهنگ سکولار                           - جغرافیای هستی فراتر از جغرافیای طبیعی قرار دارد  .  - فرهنگ اساطیری                              - جهان دیگر در محدوده  منافعی  که برای                                                                خواسته های این جهان دارد پذیرفته می­شود. - فرهنگ معنوی                                - قائل بودن به خداوندگان و قدرت های فوق طبیعی . - جهان های اجتماعی در طول هم          - پدیده های اجتماعی سر شار از معانی متفاوتند . - جهان های اجتماعی در عرض هم            - همه جوامع در یک خط قرار دارند .     سوالات کوتاه پاسخ  :   1-  جامعه شناسانی که نگاه تک خطی به تاریخ دارند جوامع بشری را به چند مقطع تقسیم می کنند ؟ 2-  ویژگی جوامع مکانیکی چیست ؟ 3-  ویژگی جوامع ارگانیکی چیست ؟ 4-  یکی از تقسیم بندی های جهان های اجتماعی بر اساس فرهنگ و نوع اعتقادات و ارزشهاست این تقسیم بندی را بیان کنید . 5-  مراد از فرهنگ سکولار چیست ؟ 6 -  انسان از نظر فرهنگ معنوی چگونه موجودی است ؟ 7-  وجود فرهنگ اساطیری حاصل چیست ؟                                                   سوالات درس سيزدهم  سئوالات عینی 1.      شناخت علمي به دنبال كشف حقيقت است(ص- غ). 2.      شناخت عمومي در برخي از فرهنگ ها مانع پيدايش يا بسط شناخت علمي مي شود(ص- غ ). 3.      شناخت عمومي براي حل مشكلات شناخت علمي به كار مي آيد(ص- غ). 4.      با پرسش از شناخت عمومي،شناخت  ............ نسبت به جهان اجتماعي آغاز مي شود. 5.      شناخت علمي .......... به دست مي آيد اما شناخت عمومي به صورت ناخودآگاه. 6.      شناخت علمي براي كشف حقيقت پدیده­ها است اما شناخت عمومي بيشتر براي استفاده­ی ............... در جهان اجتماعي. 7.      از بين موارد زير كداميك از تأثيرات شناخت علمي بر شناخت عمومي است؟ الف) حل مشكلات – حمايت                          ب) كشف حقيقت – پيش گيري پ) رشد فرهنگي – حل مشكلات 8. . از بين موارد زير كداميك از تأثيرات شناخت عمومي بر شناخت علمي است؟        الف) رشد فرهنگ – كشف حقيقت                  ب) حل مشكلات – طرح پرسش        پ) حمايت – پيش گيري 9. كداميك از موارد زير صحيح نمي باشد؟       الف) شناخت علمي آگاهانه است و شناخت عمومي اغلب ناآگاهانه .       ب) شناخت علمي در اثر زندگي اجتماعي حاصل مي شود اما شناخت عمومي از طريق تأمل و تفكر.      پ) شناخت علمي براي كشف حقيقت است اما شناخت عمومي بيش تر براي استفاده عملي در زندگي اجتماعي. د- شناخت عمومی از علومی که با ارزش­های جامعه مطابقت دارد، حمایت می­کند. 10. كداميك از موارد زير صحيح مي باشد؟     الف) بوسيله شناخت علمي مشكلات ناشي از شناخت عمومي را حل مي كنيم.     ب)‌شناخت علمي حمايت كننده شناخت عمومي است.     پ)‌به وسيله شناخت عمومي مي توانيم فرهنگ جامعه را رشد دهيم.     د)شناخت علمی زمینه­ی طرح سوال برای شناخت عمومی را به­وجود می­آورد.    سوالات کوییز درس چهاردهم:  سوالات عینی:  1.      جوامع مختلف بر اساس شناخت عمومی شان، با قوانین علمی برخورد­های متفاوت دارند.(ص- غ) 2.      برخی از فرهنگ ها با هر نوع شناخت علمی مخالفت می ورزند. (ص- غ) 3.      ابزار شناخت حسی، عالم طبیعت است. (ص- غ) 4.      منبع شناخت عقلی، تفکر و استدلال است. (ص- غ) 5.      هر نوع شهودی با نوعی خاص از سلوک همراه است.(ص- غ) 6.    ریاضت و تزکیه روشی مهم برای شناخت عقلی است (ص- غ)    7.      به استد لال های عقلی درباره ی امور محسوس و طبیعی، استدلال ........... می گویند. 8.      روش شناخت ...........، مشاهده و استدلال نیست بلکه ریاضت و تزکیه است. 9.      شناخت شهودی از انواع شناخت ...................است. 10. معنای عام................همان شناخت مرموز درونی است که شامل همه ی الهامات می شود. 11. همه­ی جوامع، چه علومی را به سهولت می­پذیرند و از آن حمایت می­کنند؟ الف-  علومی که به روز و جدید باشند. ب- هر علمی را که با ارزش­ها و عقایدشان مخالفت ندارد. ج- تمام علومی که صحت و درستی آنها به تایید رسیده باشد. د- موارد الف و ج صحیح هستند. 12- ابزار، منبع و روش شناخت عقلی، به ترتیب، کدام گزینه است؟     الف- تفکر و استدلال- حقایق طبیعی و غیر طبیعی- عقل انسان.     ب- حقایق طبیعی و غیر طبیعی- عقل انسان- تفکر و استدلال.     ج- عقل انسان- حقایق طبیعی و غیر طبیعی- تفکر و استدلال.     د- عقل انسان- تفکر و استدلال- حقایق طبیعی و غیر طبیعی.       ۱۳. هر یک از موارد زیر نشان دهنده­ی چه نوع شناختی است؟ الف- شناخت غریزی حیوانات نسبت به برخی امور: ................................ . ب‌-دیدن دوست خود در خیابان: .................................. . ج‌-  شناخت سعادت انسان: ..................................... .       سوالات کوییز درس پانزدهم:  سوالات عینی                                                                    1.      در جهان امروز به شناختی که حسی و تجربی باشد «معرفت»می گویند.(ص- غ) 2.      حس و تجربه یکی از راههای شناخت جهان خارجی است. (ص- غ) 3.      اگوست کنت معتقد بود که شناختی که از راه حس و تجربه به دست نیامده باشد شناخت علمی نیست(ص-غ). 4.      محدود کردن معنای علم، به علم تجربی به نیمه­ی دوم قرن بیستم بر می­گردد(ص- غ) 5.      جامعه­شناسی انتقادی، علم را سیار و متغییر می­داند(ص- غ). 6.      در جهان امروز، کدام شناخت علمی محسوب می­شود؟ شناختی که ...... الف-  از راه استدلال و تعقل به دست آید. ب- با حس بتوان آن را اثبات یا باطل کرد. ج- از راه شهود و وحی حاصل شود. د- شناخت عمومی را مورد توجه قرار دهد. 7- کدام گزینه از آسیب­های شناخت تجربی جامعه، محسوب نمی­شود؟    الف- نمی­تواند نسبت به پدیده­های اجتماعی انتقاد کند.   ب- خصلتی محافظه کارانه نسبت به نظام اجتماعی ندارد.   ج- داوری ارزشی و هنجاری نسبت به پدیده­های اجتماعی را نمی­پذیرد.   د- علمی است ابزاری در ردیف علوم طبیعی. 8- اگوست کنت، شناخت شهودی و وحیانی را مربوط به کدام دوران بشر می­دانست؟    الف- پندارهای مربوط به دوران کودکی. ب‌-     پندارهای مربوط به دوران نوجوانی. ت‌-     تخیلات دوران بلوغ. ث‌-     تخیلات دوران حس­گرایی. 9-   اگر پژوهشگری از طریق مصاحبه و مشاهده به مطالعه­ی جامعه­ای بپردازد، از کدام روش شناخت اجتماعی بهره برده است؟   الف- عقلی    ب- شهودی    ج- وحیانی    د- تجربی   درس 16- شناخت اجتماعی عقلی  سؤالات کوئیز 1- هر یک از عبارات زیر را  از لحاظ تعلق به «عقل در معنای عام» یا «عقل در معنای خاص» مشخص کنید.  الف- تأملات فکری فقط برای درک حقایق کلی (عام - خاص) ب- ابزار شناخت حسی – تجربی (عام – خاص) ج- ابزار برای هر نوع  شناخت (عام – خاص) د- تقسیم بندی به دو نوع نظری و عملی (عام – خاص) 2- کدام عبارات، با شناخت حسی و تجربی مترادف نیست؟  الف- عقل جزیی          ب- عقل جمعی            ج- عقل ابزاری              د- عقل تجربی 3- برای «شناخت عمومی» گاه از عبارت «عقل جمعی» یا «عقل عرفی» استفاده می­شود(ص – غ). 4- شناخت عقلی بخشی از شناخت علمی است (ص – غ). 5- عقل در معنای عام، می­تواند ابزار شناخت امور کلی نیز باشد (ص – غ). 6- مطالعه و شناخت هست­ها و شناسایی بایدها و نبایدها (احکام ارزشی)،هر یک مربوط به کدام نوع عقل در معنای خاص هستند؟ 7- در کدام جوامع، علوم اجتماعی عقلی می­تواند وجود داشته باشد؟ الف- عقلانیت به معنای خاص در آن جامعه پذیرفته شده باشد. ب- شناخت عمومی جای عقل نظری و عملی را گرفته باشد. ج- حس­گرایی بر آن جامعه غالب باشد. د- عقل ابزاری در آن جامعه غالب باشد. 8- منظور از علوم اجتماعی عقلی علومی است که از معنای خاص عقل، یعنی عقل . . . . . و . . . . . . . استفاده کند. 9- عقلانیت به معنای خاص آن، فقط در جهان اسلام وجود داشته است (ص – غ).  10- کتاب­های زیر از کیست و نمونه­هایی از کدام نوع شناخت اجتماعی است؟ الف- کتاب سیاست: .................. ب- کتاب سیاست مدنیه:  ................... 11- علوم اجتماعی عقلی، کامل­ترین نوع شناخت جامعه است (ص – غ). 12- کدام عبارت از آسیب­های رویکرد عقلی محسوب می­شود؟ الف- این رویکرد، شناخت را فقط به معرفت عقلی محدود می­کند. ب- این شناخت، عقل نظری و عملی را به شناخت عمومی تنزل نمی­دهد. ج- این رویکرد، منکر ارزش علمی شناخت حسی می­شود. د- برای شناخت شهودی، ارزش قایل نیست. 13- کدام عبارت از توانمندی­های رویکرد عقلی به جامعه نمی­باشد؟ الف- شناخت ابعاد معنوی انسان و جهان ب- شناسایی سعادت و کمال آدمی ج- داشتن خصلت محافظه­کارانه نسبت به نظام اجتماعی د- داشتن قدرت داوری ارزشی نسبت به جوامع 14- شناخت عقلی، شناسایی ارزش­­ها و احکامی را که برای رسیدن به آرمان­های انسانی مورد نیاز است غیر ممکن می­داند (ص – غ). 15- شناخت عقلی، درستی یا نادرستی یک کنش اجتماعی را به نظر افراد جامعه  وابسته می­داند (ص – غ).    درس 17- شناخت اجتماعی شهودی  سؤالات کوئیز 1- جهان معنوی به دو نوع ................ و ................... تقسیم می شود . 2- کدام گزینه به انسان جهان اساطیری مربوط نیست؟ الف)- کنش های خود را به خواست و اراده ی الهه ها و خداوندگان متعدد پیوند می زنند. ب)- به موجودات فوق طبیعی قایل هستند و هستی را در طبیعت محدود نمی دانند. ج)- می کوشند با استفاده از نیروهای فوق طبیعی نیازهای خود را تامین کند. د)- موجودات فوق طبیعی مورد پذیرش آنها به یک حقیقت متعالی و مقدس باز می گردند. 3- انسان جهان اساطیری به الهه­های متفرق و خداوندگان متعدد اعتقاد دارد( ص - غ ). 4- جهان اساطیری و جهان دنیوی هریک حاصل کدام نگاه انحرافی انسان است؟ 5- جهان اساطیری با کدام شناخت یا عقل موافقت دارد؟ الف) عقل ابزاری        ب) عقل عرفی      ج) عقل تجربی             د) عقل وحیانی 6- در جهان اساطیری فقط به اندوخته­ی تاریخی جامعه و میراث فرهنگی گذشتگان اعتقاد دارند(ص - غ ). 7- علوم غریبه­ای مانند سحر، جادو و نجوم به کدام جهان اجتماعی تعلق دارد؟ 8- انسان اسطوره­ای سلطه بر طبیعت را از راه .................... دنبال نمی کند بلکه از طریق ارتباط با موجودات و نیروهای ...................... به دست می اورد. 9- در جهان توحیدی، اعتقاد به توحید،  اعتقاد به یک وجود ............... است. 10 . مقدس بودن به کدام معناست؟ منزه بودن از...................... . الف) صفات نقص       ب) صفات کمال       ج) صفات کمال همراه با نقص         د) الف و ج 11- کدام نام بر همه ی اوصاف وجود واحد و یگانه دلالت می کند؟ الف- قدوس      ب- الله         ج- قادر             د- عالم  12- چرا در جهان توحیدی اعتقاد بر این است که دیگر موجودات، مستقل از علم و قدرت وجود مقدس نیستند؟ زیرا .... الف- استقلال آنها به معنای محدود بودن اوست      ب- همه ی موجودات، آیات و نشانه های او هستند ج- وجود مقدس همه ی کمالات را دارد     د- مستقل بودن آنها با صفت قادر بودن او مغایرت د ارد 13- به سؤالات زیر در باره ی جهان توحیدی پاسخ های کوتاه بدهید: 1/13- بزرگترین آیت و نشانه ی خداوند؟ .................. 2/13- اساس خلقت جهان؟  ....................     3/13- اولین مخلوق خداوند در جهان؟  ............ 4/13- سعادت و رستگاری انسان در چیست؟  .................   5/13- منبع شناخت وحیانی چیست؟ ............... 14- مهمترین بخش از شناخت علمی در جهان توحیدی کدام است؟ شناخت .........  . الف- وحیانی انبیا              ب- عقلانی           ج- تجربی               د- عرفی 15- کدام موجود می تواند بیش­تر از دیگر موجودات، نام و صفات وجود مقدس را آشکار سازد؟ .............. 16- وحی از نزد خداوند نازل می شود و به همین دلیل به آن علم ..... نیز می گویند. 17- این جمله امام علی (ع) که «پیامبران آمده اند تا دفینه­های عقل انسان ها را برانگیزانند»، بیانگر چیست؟ 18- انبیا الهی شناخت عمومی را تا آن جا قبول می کنند که  ......................  . الف – با مراتب شناخت عقلی یا شناخت وحیانی مخالفت نداشته باشد ب- با شناخت عقلی و میراث گذشتگان مغایرتی نداشته باشد ج- با میراث گذشتگان مغایرتی نداشته باشد د- مطابق با شناخت تجربی باشد 19- شناخت وحیانی، کدام یک از شناخت های زیر را کاملا رد می کند؟ الف- شناخت عقلانی                    ب- شناخت عرفی ج- شناخت حسی                        د- شهود شیطانی   درس 18- شناخت اجتماعی قران   سؤالات کوئیز 1- هر یک از علوم به شناخت کدام آیات الهی می پردازند؟  الف- علوم طبیعی: آیات ......              ب- علوم انسانی: آیات  ............. ج: علوم اجتماعی: آیات ........... 2- چرا طبق  شناخت اجتماعی قران، تحصیل علم از برترین عبادت هاست؟ الف- موجب شناخت محیط اجتماعی و طبیعی می شود ب- ماندگاری علم و فنای ثروت ج- علم وسیله ی نزدیکی انسان به خداوند است د- موجب تأمین سعادت بشری می شود 3- از منظر قران، سه ابزار شناخت اجتماعی کدامند؟ نام ببرید. 4- همه ی علوم – طبیعی و اجتماعی – به مطالعه ی آیات الهی می پردازند(ص  غ  ) 5- با توجه به روش شناخت اجتماعی قران، کدام گزینه نادرست است؟ الف- خداوند دانش­هایی را به بشر می آموزد که برای تأمین سعادت بشر مورد نیاز است ب- شناخت اجتماعی قران به مراتب مشاهده و توصیف یا شناخت قوانین اجتماعی محدود است ج- قران برخی از شناخت های اجتماعی را از طریق وحی در دسترس بشر قرار می دهد د- شناخت اجتماعی قران ابعاد ارزشی، هنجاری و انتقادی نیز دارد. 6- جهانی که قران برای انسان ترسیم می کند، جهان  ........  است. 7- این آیه « به درستی که خداوند قومی را تغییر نمی دهد مگر آن که نفس های خود را تغییر دهند»، بیانگر کدام یک از ویژگی های جامعه انسانی است؟  8- ویژگی های جامعه انسانی را از دیدگاه قران نام ببرید.  9- جامعه توحیدی بر مدار عقاید و آداب ....... سازمان نمی یابد، بلکه بر محور ........ شکل می گیرد. ۱0- قران کریم از قوانین و احکام حاکم بر جوامع بشری با چه عنوانی یاد می کند؟ 11- از منظر قران کریم، سنت های الهی جامعه، ..........  و  ......... هستند. 12- سنت های الهی حاکم بر جامعه بشری را نام ببرید. چهار مورد. 13- عبارت را کامل کنید: انسان ها در جوامع مختلف براساس اختیار و اراده ی خود کنش ها و نظام اجتماعی را شکل می دهند و از این طریق .................  . الف- در معرض امتحان و آزمایش قرار می گیرند. ب- از راهنمایی­های وحی الهی برخوردار می شوند ج- جامعه­ای بر محور حق شکل می گیرد د- هر جامعه ای از مدت زندگانی مشخصی برخوردار می گردد. 14- نویسندگان کتب زیر رانام ببرید. الف- سنتهای تاریخی قران: ......................... ب- سنت های اجتماعی در قران کریم: ................ 15- کدام عامل مدت زندگانی و حیات یک جامعه را مشخص می کند؟ الف- ظالمانه یا عادلانه بودن یک نظام اجتماعی ب- شیوه ی حکومت حاکمان ج- تعداد افراد جامعه  د- ظرفیت­ها و توانایی­های جامعه       سوالات تشریحی درس 10- 1. آیا ما انسان ها یک نوع جهان اجتماعی داریم ؟ _ چگونه به تنوع جهان های اجتماعی پی می بریم ؟ 2- چگونه می­توان تغییرات سطحی و عمیق جهان اجتماعی را از هم بازشناخت؟ 3. چه تفاوت هایی در جهان اجتماعی منجر به تغییر جهان اجتماعی نمی شود ؟ 4. چه تفاوت هایی نشان از ظهور جهان اجتماعی جدید است ؟ 5. چرا زبان و نژاد و اموری از این قبیل را نمی توان از عناصر بنیادین و اصلی جهان اسلام به حساب آورد ؟ 6. جهان اسلام و معانی بنیادین آن ( توحید و یکتا پرستی ) چه تاثیری در تغییر معانی عمیق جامعه جاهلی داشته است ؟ سوالات تشريحي درس 11- 1-آیا پیامدهای عمل ما درجهان اجتماعی به اراده ماست؟توضیح دهید. 2-جهان امروز ما چگونه پدید آمده است؟ 3-آیا انسان در جهان اجتماعی یک کنشگر منفعل است؟ تحلیل کنید. 4-تاثیر کنش فعال درجهان اجتماعی چیست؟ 5-جهان اجتماعی چگونه بر توانمندی و ظرفیت بشر تاثیر می گذارد؟ 6-     تاثیرتغییر جهان اجتماعی برفعالیت انسان را با ذکر یک مثال تشریح کنید. 7-     دو نمونه از فرصت ها و محدودیت های قوانین راهنمایی و رانندگی کدامند؟ 8-     آیا آثار و پیامدهای ضروری اعتبارات اجتماعی، محدود کننده انسان است؟ با ذکریک مثال ارزیابی کنید. 9-     تاثیر انواع جهان های اجتماعی(معنوي- مادي) را بر زندگی انسان توضیح دهید. 10-منظور از جهان متجدد چيست؟ 11- ویژگی های جهان متجدد از نظر" ماکس وبر" کدام است؟ نام ببرید. 12- رویکرد دنیوی و این جهانی دنیای متجدد را تحلیل کنید. 13-افسون زدایی چیست و چه تاثیری بر زندگی اجتماعی دارد؟ 14-عقلانیت ابزاری مورد نظر ماکس وبر چیست؟ 15-درعبارت:"غلبه کنش های عقلانی معطوف به هدف" منظور از هدف چیست؟ 16-در جهان متجدد، انسان برای رسیدن به اهداف خود از چه ابزاری استفاده می کند؟ 17-علومی که داوری ارزشی می کنند، در جهان متجدد چه جایگاهی دارند؟   سوالات تشریحی درس 12- 1-  در نگاه تک خطی به تاریخ (جوامع در طول هم)، جوامع چه مسیری را طی می­کنند؟ استدلال آنان چیست؟ 2-  بر طبق دیدگاه عرضی نسبت به جوامع "چرا مراحل رشد و تحول جوامع مختلف به هم شبیه نیست ؟ (آیا بر اساس دیدگاه عرضی نسبت به جوامع" مسیر تحول فرهنگها و تمدن ها یکسان است ؟) 3- برطبق دید گاه عرضی نسبت به جوامع، فرهنگ سالم و فعال چه ارتباطی با دیگر فرهنگ­ها دارد؟ 4- جهان و فرهنگ دنیوی (سکولار) چه ویژگی هایی دارد ؟ 5- دید فرهنگ سکولار نسبت به جهان دیگر و انسان چگونه است ؟ 6- جوامع مقدس و معنوی را به چند صورت می توان تقسیم بندی کرد ؟ برای هر کدام مثال بزنید. 7- تقسیم بندی جهان اجتماعی به دو قسم حق و باطل بر چه اساس صورت می پذیرد ؟ 8- برای هر یک از جهان­های اجتماعی در طول هم و در عرض هم، دو نمونه ارایه دهید.   سئوالات تشريحي درس 13-   1.      چند نوع شناخت اجتماعي داريم؟ 2.      آيا ما نسبت به كارهاي روزمره­ای كه انجام مي دهيم شناخت داريم يا خير؟ با مثال توضيح دهيد. 3.      چرا ما آگاهي و شناخت عمومي را شناخت حاصل از زندگي مي ناميم؟ 4.      شناخت عمومي چيست؟ 5.      چرا شناخت عمومي براي زندگي اجتماعي به هوا براي زندگي فردي تشبیه شده است؟ 6.      ما درباره شناخت عمومي بيشتر مي انديشيم يا از آن استفاده مي كنيم؟ 7.      افراد جامعه چه زماني توجه به شناخت عمومي پيدا مي كنند و در مورد آن مي انديشند؟ با مثال توضيح دهيد. 8.      ویژگی­های شناخت علمي در مقایسه با شناخت عمومي کدامند؟ توضیح دهید. 9.      تأثيرات شناخت علمي بر شناخت عمومي را نام برده و هر كدام را توضيح دهيد. 10. با بيان يك مثال بگوئيد چگونه شناخت علمي مشكلات ناشي از شناخت عمومي را حل مي نمايد؟ 11. چه نوع شناختي مي تواند فرهنگ جامعه را از خرافات و باورهاي غلط دور نمايد؟ چگونه؟ 12. اگر در جامعه اي باورها در مورد علت طلاق نادرست باشد چه چيز مي تواند اين باورهاي غلط را اصلاح نمايد؟      13. تأثيرات شناخت عمومي بر شناخت علمي را نام برده و هر كدام را توضيح دهيد   سوالات تشریحی درس 14- 1.      برخورد جوامع با علوم مختلف چگونه است ؟ 2.      چه رابطه­ای بین فرهنگ جامعه و علم وجود دارد؟ توضیح دهید. 3.      انواع شناخت علمی را نام ببرید. 4.      در صورت مغایرت شناخت عمومی باشناخت علمی، چه وضعیتی ایجاد می شود ؟ 5.      شناخت حسی، چه نوع شناختی است؟ ابزار، روش و منبع آنرا بنویسید. 6.      شناخت عقلی چیست؟ ابزار، روش و منبع آنرا بنویسید. 7.      منظور از استدلال تجریدی چیست؟ 8.      منظور از «وحی تشریعی»چیست؟ 9.      ابزار شناخت شهودی را شرح دهید؟ 10. در معنای عام، وحی به چه معناست و شامل چه کسانی می شود؟ 11. روش شناخت شهودی را بنویسید؟ 12. انواع شناخت شهودی انسان را نام برده و توضیح دهید؟   سوالات تشریحی درس  15- 1.      دلیل فرهنگی واجتماعی فراگیری و گسترش تعریف حسی از علم،در قرن نوزدهم،  چیست؟ 2.      علت تردید فیلسوفان علم در محدود بودن علم به شناخت حسی چیست؟ 3. دیدگاه آگوست کنت را در باره­ی شناخت علمی و دیگر شناخت­ها را بنویسید. 4. چرا غلبه ی دیدگاه حس گرایانه سبب شد تا آگاهی های پیشین بشر نسبت به جامعه ی انسانی، مورد تردید واقع شد و غیر علمی شناخته شد؟ 5. مشکل عمده­ی حس گرایان در مورد شناخت جهان اجتماعی چیست؟ 6. آسیب های رویکرد حسی و تجربی به علوم اجتماعی را بنویسید. 7. جامعه شناسی انتقادی برای رفع کاستی های علم حسی و تجربی چه راهی را پیش گرفته است ؟ 8. تفاوت « علم» و « معرفت» را در دنیای امروز توضیح دهید. 9. جامعه شناسی انتقادی، شناخت علمی را در حاشیه­ی شناخت عمومی قرار می­دهد و به آن ملحق می­گرداند. این کار چه پیامدهایی دارد؟ 10- آیا شناخت حسی و تجربی جامعه، نقطه­ی قوتی دارد؟ توضیح دهید. 11- در جهانی که شناخت علمی به دانش حسی و تجربی محدود می­شود، جامعه شناسی چه تاثیری می­پذیرد؟   سؤالات تشریحی درس 16- 1- عقل در معنای عام و وسیع چه معنایی دارد؟ 2- عبارت­های مترادف با شناخت حسی و شناخت عمومی را بنویسید. 3- عقل در معنای خاص چه تعریفی دارد؟ 4- عقل در معنای خاص به چند دسته تقسیم می شود؟ توضیح دهید. 5- منظور از علوم اجتماعی عقلی چیست؟ این معنا از علوم اجتماعی، خاص کدام جوامع است؟ 6- کدام جوامع از شناخت عقلی بهره­مند بوده اند یا هنوز بهره­­مند هستند؟ 7- در چه جوامعی علوم اجتماعی عقلی نمی­تواند وجود داشته باشد؟ توضيح دهيد. 8- توانمندی­های علوم اجتماعی عقلی را فهرست کنید. 9- آسیب مهم علوم اجتماعی عقلی چیست؟ این آسیب در آثار کدام اندیشمند  قابل مشاهده است؟ 10- علم اجتماعی عقلی چگونه دانش ابزاری مورد نیاز برای تدبیر پدیده­های اجتماعی را فراهم می­کند؟ 11- جهان اسلام و جهان متجدد چه نگرشی به « عقل به معنای خاص» دارند؟ 12- نمونه­هایی از شناخت اجتماعی عقلی ارایه دهید.     سؤالات تشریحی درس 17- 1- انسان جهان اساطیری چه نگاهی به جهان هستی دارد؟ 2- جهان اساطیری و جهان دنیوی هر کدام حاصل چیست؟ 3- در جهان اساطیری، انسان­ها چگونه زندگی اجتماعی خود را سازمان می دهند؟ 4- نظر جهان اساطیری نسبت به همه­ی مراتب عقلانیت  چیست؟ 5-  چرا در جهان اساطیری، عقل تجربی و ابزاری ارزشی ندارد؟ 6- نام های مختلف وجود مقدس چیست؟ کدام نام بر اوصاف مختلف وی دلالت می کند؟ 7- چرا موجودات نمی توانند مستقل از علم و قدرت و صفات دیگر  وجود قدسی باشند؟ 8- شناخت وحیانی از کدام منابع استفاده می کند؟ 9- شناخت وحیانی چه نظری در باره ی شناخت عقلی و شناخت حسی دارد؟ 10- انبیاء الهی شناخت عمومی را تا کجا معتبر می دانند؟ از نظر آنان کدام شناخت کاملا غیر معتبر است؟ 11- ديدگاه جهان توحيدي را نسبت به انسان توضيح دهيد. 12- جايگاه عقل را در جهان توحيدي بنويسيد. 13- علوم متناسب با جهان اساطیری را نام ببرید.     سؤالات تشریحی درس 18-   1- چرا در جهان توحیدی، اعتقاد براین است که همه ی علوم به شناخت آیات الهی می پردازند؟ با ذکر نمونه. 2- چرا علم از برترین عبادات است؟ 3- از منظر قران کریم، ابزارهای شناخت اجتماعی کدامند؟ توضیح دهید. 4- شناخت اجتماعی قران چه مراتبی دارد؟ 5- چرا بخشی از دانش­ها را خداوند از راه وحی به بشر می آموزد ؟ 6- ویژگی­های جامعه­ی انسانی را از منظر قران نام ببرید. 7- منظور از سنت های الهی چیست؟ ويژگي­هاي آن را بنويسيد. 8- چهار مورد از سنت­های الهی را نام ببرید. 9- کدام آیه­ی قرانی  بیانگر تأثیر فرد بر جامعه است؟ توضیح دهید. 10- این آیه­ی شریف« هر امتی را دوره و اجلی معین است»، بیانگر کدام سنت الهی است؟ توضیح دهید. 11- سنت ارسال رسل را توضيح دهيد. 12- رابطه­ی فرد و جامعه را از دیدگاه قران کریم توضیح دهید. پایان + نوشته شده در  یکشنبه دهم بهمن 1389ساعت 19:11  توسط گروه علوم اجتماعی استان قم  به وبلاگ گروه علوم اجتماعی استان قم خوش آمدید
سرگروه:کافیه عبدی-کارشناسی ارشدحسین علی عباسی - کارشناسیejtemaeeqom@yahoo.com(ايميل گروه علوم اجتماعي)روزهای حضور:سه شنبه ها صبحتلفن:77572147715350 صفحه نخستپست الکترونیکآرشیو وبلاگعناوین مطالب وبلاگ نوشته های پیشین مهر 1391مرداد 1391خرداد 1391اردیبهشت 1391فروردین 1391اسفند 1390بهمن 1390دی 1390آذر 1390آبان 1390تیر 1390خرداد 1390اردیبهشت 1390فروردین 1390اسفند 1389بهمن 1389دی 1389آذر 1389آبان 1389مهر 1389خرداد 1389اردیبهشت 1389اسفند 1388بهمن 1388دی 1388آذر 1388آبان 1388مهر 1388اردیبهشت 1388فروردین 1388بهمن 1387دی 1387آذر 1387مهر 1387 آرشیو موضوعی مطالعات اجتماعیجامعه شناسی1- قديمجامعه شناسی2علوم اجتماعی پیش دانشگاهیجامعه شناسي (1) جديد التاليفنمونه سوالاتپرسشهای چهارگزینه ایخلاصه درسمقالاتاخبارطرح درس پیوندها گروه آموزشي علوم اجتماعي ناحيه چهارگروه آموزشي علوم اجتماعي ناحيه سهانجمن جامعه شناسي ايرانگروه آموزشی علوم اجتماعی ناحیه 1گروه آموزشی علوم اجتماعی ناحیه 2وبلاگ نظریه های جامعه شناسیسایت انسان شناسی و فرهنگ  RSS  POWERED BYBLOGFA.COM       « درس اول »                             طراح: آقاي مداح - گروه آموزشی ناحیه3   سوالات کوتاه پاسخ: س1- موارد صحيح و غلط را مشخص كنيد: - يك كنش در همه موارد معاني يكساني دارد. ص( )   غ(  ) - براي فهم رفتار انسان ها توجه به ظاهر كنش هاي آنان كفايت مي كند. ص( )   غ(  ) - در صورتي يك كنش "انساني" خوانده مي شود كه كنشگر به مقصود يا هدف خود برسد. ص( )   غ(  ) - همه فعاليت هايي كه يك انسان انجام مي دهد كنش انساني خوانده مي شود. ص( )   غ(  ) - فعاليت هايي كه در بدن انسان انجام مي شود نيز كنش انساني است. ص( )   غ(  ) س2- عبارات زير را كامل كنيد: - به فعاليت هايي كه انسان با ............. و .............. انجام مي دهد كنش انساني مي گويند. - كنش هاي انساني را بدون توجه به ................ آنها نمي توانيم بشناسيم. - دانش آموزي كه كتاب درسي خود را مطالعه مي كند ياد گرفتن درس ها پيامد ................. فعاليت اوست. - دانش آموزي كه كتاب درسي خود را مطالعه مي كند پاسخ دادن به پرسش هاي امتحاني پيامد ................ فعاليت اوست. س3- به سؤالات زير پاسخ كوتاه بدهيد: - دو كنش انساني خود در كلاس درس و خيابان را نام ببريد. - " كنش يك فرد به عنوان يك سخنران با كنش وي در خانه متفاوت است" اين عبارت با كدام ويژگي كنش هاي انساني مرتبط است؟ - نوع هر يك از پيامد و نتايج كنش انساني در مثال زير را مشخص كنيد.  كنش:  سحر خيزي دانش آموز  پيامد ها : الف) انجام ورزش صبحگاهي                  ب) داشتن فرصت بيشتر در طول روز  ج) مطالعه درس ها                                               د) خوردن صبحانه     سوالات تشریحی: س4- به سؤالات زير پاسخ تشريحي بدهيد: - انواع كنش هاي انساني را بر شماريد و براي هر يك مثال بزنيد. - انواع پيامد يا نتايج كنش انساني را نام ببريد و نمونه بياوريد. - ويژگي هاي كنش انساني را نام ببريد. - چرا رشد سلول هاي بدن و ضربان قلب كنش انساني محسوب نمي شوند؟ - كنش هاي زير را از حيث دروني و بيروني تفكيك كنيد.  سخن گفتن، احساس درد، ادراك، انديشيدن، انتقاد كردن، عذاب وجدان، راه رفتن. - كنش هاي زير را از حيث فردي يا جمعي بودن تفكيك كنيد:  مسواك زدن، خوابيدن، سلام كردن، رانندگي كردن، راي دادن، آشتي كردن   « درس دوم »                           طراح:آقاي مداح - گروه آموزشی ناحیه3 سوالات کوتاه پاسخ: س1- موارد صحيح و غلط را مشخص كنيد: - علوم انساني از كارهاي غير ارادي انسان ها نيز بحث مي كند. ص( )   غ(  )  - پديده هاي طبيعي از معاني و اهدافي كه انسان ها در نظر مي گيرند مستقل هستند. ص( )   غ(  ) - فلسفه يكي از علوم انساني به شمار مي رود. ص( )   غ(  ) - قوانيني كه علم فلسفه شناسايي مي كند شامل همه موجودات مي شود. ص( )   غ(  ) س2- عبارات زير را كامل كنيد: - دانشمندان تفاوت علوم را به تفاوت ................... آنها دانسته اند. - علوم انساني به علومي گفته مي شود كه موضوع آنها ............... است. - موضوع علم فلسفه .................. است. س3- به سؤالات زير پاسخ كوتاه بدهيد. - موضوع علوم طبيعي چيست؟ - موضوع علوم انساني چيست؟ - علم اقتصاد به چه موضوعاتي مي پردازد؟   سوالات تشریحی: س4- به سؤالات زير پاسخ تشريحي بدهيد: - منظور از علوم انساني چيست؟ - تفاوت علوم انساني و علوم طبيعي در چيست؟ - چرا علم پزشكي جزء علوم انساني محسوب نمي شود؟ - فلسفه يا متا فيزيك چه تفاوتي با علوم طبيعي دارد؟ - تفاوت فلسفه با علوم انساني در چيست؟ - علم فلسفه جزء كدام يك از علوم انساني يا طبيعي مي باشد؟   « درس سوم »                           طراح:خانم راشدي - گروه آموزشی ناحیه3  سوالات کوتاه پاسخ:                                    س 1- موارد صحیح و غلط را مشخص کنید: - علوم انسانی به فهم معانی کنش های انسانی می پردازند. ص( )   غ(  ) - معیار و ملاک آینده ی شغلی را افراد تعیین می کنند. ص( )   غ(  ) - علوم طبیعی چراغی هستند که راه صحیح استفاده از ابزار را به انسان نشان می دهد . ص( )   غ(  ) - علوم انسانی اگر دچار مشکل شوند قدرت تصرف انسان در طبیعت محدود می شود. ص( )   غ(  ) -در انتخاب رشته نيازهاي جامعه اهميت بيشتري دارد ص( )   غ(  ). س 2- عبارات زیر را کامل کنید: - معیار و ملاک آینده ی شغلی را ....................... تعیین می کند. - به علوم طبیعی بدون فهم معانی کنش های انسانی .............. و بدلیل انتقاد از کنش های ناپسند ............... نیز می گویند. - علوم طبیعی بدون استفاده ا زعلوم انسانی وسیله ی .................... و ................. انسان و جهان می شود. - معيار و ملاك آينده شغلي را .......................... تعيين مي كند. - به علوم طبيعي، چون ابزار تسلط انسان بر طبيعت است......................... مي گويند. - موضوع علوم طبيعي.......................... است. - اگر علوم انساني گرفتار مشكل شود ، انسان از...............زندگي خود و از شناخت ارزش ها و............ كه بايد دنبال كند ، باز مي ماند. س 3-  به سوالات پاسخ کوتاه بدهید: - در مقایسه رشته های علمی بیشتر چه ملاکی مورد توجه است ؟ - خانواده ها براي مقايسه رشته هاي علمي از چه ملاكي استفاده مي كنند؟ - به کدام دسته از علوم ، علوم ابزاری می گویند؟ - علوم انسانی با چه نام های دیگری شناخته می شوند ؟ نام ببرید.     سوالات تشریحی: س 4- به سوالات زیر پاسخ تشریحی بدهید: - برای تشخیص اهمیت و برتری علوم طبیعی یا علوم انسانی به چه عاملی نیازمندیم ؟ توضیح دهید. - آیا می توان رشته های علمی را در جوامع مختلف با یک معیار سنجید؟ - فایده های علوم طبیعی را بنویسید. - چرا به علوم طبیعی «علوم ابزاری» نیز گفته می شود؟ - چهار نمونه از فواید علوم انسانی را بنویسید. - چرا به علوم انساني ، علوم تفهمي مي گويند؟ - چرا به علوم انساني ، علوم انتقادي مي گويند؟ - برای هر یک از «علوم تفهمی» و «علوم انتقادی » تعریفی بنویسید. - چه رابطه ای بین «علوم طبیعی» و «علوم انسانی» وجود دارد ؟ - اگر هر یک از علوم طبیعی و علوم انسانی دچار مشکل شوند ، چه اتفاقی رخ می دهد. - دلیل برتری علوم انسانی بر علوم طبیعی چیست؟     « درس چهارم »                           طراح:خانم راشدي - گروه آموزشی ناحیه3         سوالات کوتاه پاسخ: س 1- موارد صحیح و غلط را مشخص کنید: - كنش اجتماعي نوعي از كنش انساني است . ص( )   غ(  ) - كنش انساني آگاهانه و غيرارادي است . ص( )   غ(  ) - اگر كنش اجتماعي نباشد ، هيچ هنجاري شكل نمي گيرد. ص( )   غ(  ) - نيت و هدف كنشگر با هنجارهاي او مطابقت دارد. ص( )   غ(  )                  س 2-گزینه صحیح را انتخاب کنید - نخستین پدیده ی اجتماعی چیست؟ الف ) کنش انسانی               ب) هنجار               ج) کنش اجتماعی - هنجارها و ارزش ها پس از تحقق از طریق کنش های اجتماعی با آموزش و پرورش، کدام پدیده ی اجتماعی را ایجاد می کنند؟ الف ) کنترل اجتماعی            ب) جامعه پذیری                ج ) نقش های اجتماعی   س3- عبارت زیر را کامل کنید. - پدیده های اجتماعی آثار و پیامدهای ..................... انسان هستند. - هنجار اجتماعی شیوه ی ................. است که مورد قبول افراد جامعه قرار گرفته است. - اگر کنش اجتماعی نباشد ، هیچ .................... شکل نمی گیرد. - هنجارها و ارزش ها با تعیین انتظارات و توقعات زمینه ی لازم را برای ................ به وجود می آورند. - نیت و هدف کنش گر با ................ مورد نظر او مناسبت دارد. - نظام اجتماعی .....................و .................... به وسیله ی کنش های اجتماعی متقابل شکل می گیرد. س 4- به سوالات پاسخ کوتاه بدهید. - دو کنش اجتماعی خود در مدرسه را نام ببرید .   - نوع هر یک از کنش های زیر را مشخص کنید. الف ) آواز خواندن در خیابان                                   ب ) غذا خوردن ج ) لباس پوشیدن                                                  د ) تعارف کردن - مشخص کنید هنجارها و ارزش ها در هر یک از موارد زیرکدامیک از پدیده های اجتماعی را ایجاد می کنند الف ) آموزش و پرورش (                    ) ب ) تشویق و تنبیه  (                        ) ج ) تعیین انتظارات  (                        )  - هر کنش بر چه اساسی شکل می گیرد ؟ نام ببرید - چند نمونه از پدیده های اجتماعی را نام ببرید - نظام اجتماعی برآیند چیست؟   سوالات تشریحی: س 5- به سوالات پاسخ کامل بدهید. - کنش اجتماعی را تعریف کنید. - رابطه ی «کنش انسانی» و «کنش اجتماعی» را بنویسید.  - منظور از پدیده های اجتماعی چیست ؟ - اگر کنش اجتماعی نباشد چه اتفاقی رخ می دهد. - «هنجارها و ارزش ها» پس از تحقق توسط «کنش اجتماعی» چه پدیده ی اجتماعی دیگری را ایجاد می کنند ، توضیح دهید . - آیا رابطه ای بین پدیده های اجتماعی وجود دارد ؟ توضیح دهید. - چه زمانی نظام اجتماعی کلان انسجام می یابد؟ - در چه صورت نظام اجتماعی کلان دستخوش تغییر می گردد.   « درس پنجم »                    طراح: خانم نوفلی- گروه آموزشی ناحیه یک سوالات کوتاه پاسخ: 1- بسیاری از دانشمندان علوم اجتماعی را بر اساس ............ آن تعریف کرده اند. 2- سایر پدیده های اجتماعی  نتیجه و پیامد ............... هستند. 3- علوم اجتماعی را میتوان .......... انسان و............... آن تعریف کرد. 4- علوم اجتما عی را می توان علم به ............. و................ نیز تعریف کرد. 5- علوم اجتماعی با فهم معا نی کنش های دیگران امکان ......... و......... با دیگرا ن پدید می اورد. 6- علمی که پدیده های اجتماعی را به لحاظ زمانی بررسی می کند را علم ............... می گویند. 7- باستان شناسی واقعیت های انسانی و اجتماعی را از گذشته ی دورتر براساس .............. و ............. جستجو می کند. 8- علوم اجتماعی با داوری و انتقاد در باره ی کنش های اجتماعی فرصت واکنش وموضع گیری اجتماعی مناسب وصحیح را برای دانشمند از دست میدهد.  ص( )   غ(  ) سوالات تشریحی: 9- علوم اجتماعی را با کدام معیار مي توان ازعلوم دیگر باز شناخت. 10- علوم اجتماعی را تعریف کنید. 11- بسیاری از دانشمندان علوم اجتماعی را بر چه اساسی تعریف کرده اند. 12- درتعریف علوم اجتماعی به چه مواردی اشاره شده است. 13- ایا علوم اجتماعی همه ی فواید  علوم انسا نی را دارا است؟ توضیح دهید. 14- فواید علوم اجتما عی را ذکر کنید.             15- شناسا یی کنش های اجتماعی انسان هااز چه جهت می تواند نقش علوم ابزاری را ایفا کند . 16- در علوم اجتماعی ظر فیت داوری درچه ارتباطی وجود دارد. 17- علو می که پیرامون پدپده های اجتماعی وجود دارد ودر محیط های آمو زشی فعال اند را فهرست کنید. 18- نظام اقتصادی راتعریف کنید. 19- علم حقوق را تعریف کنید . 20- سیاست چیست. 21- علم مردم شناسی در چه را بطه ی بحث می کند. 22- جامعه شناسی با کدام از علوم وجوه مشترک دارد. 23- رشته های فرعی جامعه شناسی را بنویسید. 24- جا معه شناسی خرد وجامعه شناسی کلان را با یکدیگ مقایسه کنید.   « درس ششم »                     طراح: خانم نوفلی- گروه آموزشی ناحیه یک سوالات کوتاه پاسخ: 1- در قرن نوزدهم میلادی صورت جدیدی از دانش علوم اجتماعی با نام ................ متولد شد. 2- اگوست کنت دانش اجتماعی را بعلت تاثیرپذیری از علوم طبیعی ابتدا .............. خواند و سپس لفظ ............. را برای ان برگزید. 3- جامعه شناسی پوزیتویستی، روش صرفا.......... و .......... را به عنوان روش علمی به رسمیت می شناخت. 4- ماکس وبر موضوع جامعه شناسی تفهمی را .............. انسان معرفی کرد. 5- بر اساس دیدگاه جامعه شناسی تفهمی جامعه شناسی مثل علوم طبیعی بیشتر جنبه ابزاری پیدا می کند.  ص( )   غ(  ) 6- هدف جامعه شناسی انتقادی فقط یک علم ابزاری است.  ص( )   غ(  ) 7- بنیان گذار علم جامعه شناسی کیست؟ سوالات تشریحی: 8- ویژگی های جامعه شناسی پوزیتیویستی را بنویسید. 9- دیدگاه اثبات گرایی یا پوزیتویسم را بنویسید. 10- موضوع جامعه شناسی اثبات گرا رابصورت مختصر بنویسید. 11- روش جامعه شناسی اثبات گرا رابصورت مختصر بنویسید. 12- هد ف جامعه شناسی پوزیتویستی را به صورت مختصر بنویسید. 13- بنیانگذار جامعه شناسی تفهمی چه کسی بود و مهمترین ویژگی آن چه بود؟ 14- موضوع جامعه شناسی تفهمی چیست؟ 15- هدف جامعه شناسی تفهمی چیست؟ 16- مهمترین ویژگی های جامعه شناسی تفهمی را بنویسید. 17- چرا جامعه شناسی ماکس وبر را جامعه شناسی تفهمی نامیده اند؟ 18- ویژگی های جامعه شناسی انتقادی را بنویسید. 19- موضوع جامعه شناسی انتقادی چیست؟ 20- روش جامعه شناسی انتقادی چیست؟ 21- هدف جامعه شناسی انتقادی چیست؟ 22- چرا جامعه شناسی انتقادی شکل گرفت؟ 23- از دیدگاه جامعه شناسی انتقادی چرا جامعه شناسی پوزیتویستی و تفهمی دیدگاهی محافظه کارانه دارند؟     « درس هفتم »                      طراح: خانم عبدی- گروه آموزشی استان         سوالات کوتاه پاسخ: 1-    کدام عبارت صحیح و کدام غلط می باشد؟ الف) علم نظری ، هر علم و دانشی است که موضوع آن اراده و آگاهی انسان است.  ص( )   غ(  ) ب) فلسفه عملی معنایی معادل با علوم انسانی دارد.  ص( )   غ(  ) ج) علمی که موضوع آن اندازه و مقدار است، فلسفه به معنای خاص می باشد.  ص( )   غ(  ) د) تدبیر مدن همان علم اجتماعی است.  ص( )   غ(  ) 2-    دانشی که موضوع آن موجودات مادی و طبیعی است، چه نامیده می شود؟ الف) فلسفه عملی          ب) فلسفه طبیعی          ج) متافیزیک          د) فلسفه نظری 3-    چرا متفکران مسلمان برای داوری ارزشی و هنجاری مشکلی ندارند؟ الف) در محدوده علم تجربی قرار دارند.     ب) حس تجربه را بعنوان یک ابزار معرفتی به رسمیت می شناسند. ج) عقل را بعنوان یک ابزار مستقل معرفتی به رسمیت می شناسند.     د) موارد ب و ج 4 – دانشي كه موضوع آن با اراده و آگاهي انسان پديد مي آيد .....................، ناميده مي شود. الف) فلسفه نظري              ب) فلسفه عملي             ج)علوم انساني         د)ب و ج 5 – كدام يك از موارد زير مصداق علم نظري نيست؟  الف) رياضي              ب) اخلاق             ج)طبيعي         د)متافيزيك 6 – علمي كه به قوانين عام هستي مي پردازد ، چه ناميده مي شود؟ الف) فلسفه نظري              ب) اخلاق             ج)طبيعي         د)متافيزيك 7- کدام جمله مصداق عقل نظری است؟ الف) بایدها و نبایدها را می شناسد. ب) درباره ارزش های اجتماعی داوری می کند. ج) درباره ارزش های فردی داوری می کند. د) به کمک حس و با روش تجربی هستی های طبیعی را می شناسد. 8- کدام جمله درباره عقل عملي صحيح است؟ الف) بایدها و نبایدها را می شناسد. ب) درباره ارزش های فردي داوری می کند. ج). به شناخت هستی ها می پردازد. د).الف و ب 9- کدام جمله درباره اعتباريات صحيح نيست؟ الف) با اراده و آگاهي انسان پديد مي آيد. ب) اعتباريات درعلوم عملي ونظري بررسي مي شوند.. ج).داراي پيامد هاي غيرارادي و تكويني هستند. د).اين پديده ها با قرارداد و اعتبار عقل عملي ايجاد مي شوند. 10- در جاهای خالی عبارت مناسب را بنویسید. الف) علوم اجتماعی قبل از قرن نوزدهم در تاریخ اندیشه بشر به صورت یک دانش ............... حضور داشت. ب‌)  از نظر فلاسفه ، علوم عملی همان علوم ............... است. ج‌)    عقل نظری به شناخت ............... می پردازد. د‌)      عقل نظری بطور مستقل و با روش ............... احکام ریاضی و متافیزیکی را در می یابد. ه‌)       عقل عملی بایدها و نبایدها و ...... را می شناسد و درباره ارزش های فردی و اجتماعی انسان ...... می کند. و‌)     فارابی علم اجتماعی را علم ............... می نامد. 11- اندیشمندان یونانی براساس موضوع علوم را به چند دسته تقسیم می کردند؟ 12- متفکران مسلمان عقل را به چند بخش تقسیم می کنند؟ 13- قبل از غلبه حس گرایی، علوم براساس موضوع چگونه دسته بندی می شد؟                                              سوالات تشریحی: 14- فلسفه نظری و عملی را با یکدیگر مقایسه کنید. 15- بخش های مختلف فلسفه نظری را توضیح دهید. 16- فلسفه عملی (علوم عملی) دارای چه بخش هایی می باشد؟ 17- آیا متفکران مسلمان و فلاسفه یونان باستان با علوم انسانی آشنا بوده اند؟(دلیل خود را بنویسید) 18- چرا دانش اجتماعی متفکران مسلمان محدودیت جامعه شناسی تفهمی را ندارد؟ 19- چرا دانش اجتماعی متفکران مسلمان با جامعه شناسی پوزیتیویستی متفاوت است؟ 20- دانش اجتماعی متفکران مسلمان چه تفاوتهایی با جامعه شناسی انتقادی دارد؟ 21- عقل نظری و عقل عملی را با یگدیگر مقایسه کنید. 22- فارابی علم اجتماعی را چه می نامید؟چرا؟ 23- عقل عملی چه کمکی به جامعه شناسی می کند؟ 24- پدیده های اجتماعی چه تفاوتی با سایر موجودات دارند و چگونه به وجود می آیند؟ 25- منظور علامه طباطبایی از اعتباریات چیست؟ 26- ویژگی های اعتباریات را بنویسید.                                                                                                                                           « درس هشتم »                   طراح: خانم عبدی- گروه آموزشی استان سوالات کوتاه پاسخ:      1- کدام عبارت صحیح و کدام غلط می باشد؟ الف) سعدی در مصرع «بنی آدم اعضای یک پیکرند» جهان اجتماعی را به بدن تشبیه کرده است و این تشبیه کامل است.  ص( )   غ(  ) ب) جهان اجتماعی همان نظام اجتماعی است.  ص( )   غ(  ) ج) عضويت و اعضاي موجودات و ساختار آنها تكويني است ، يعني بر اساس اراده و  آگاهي اعضا به وجود مي آيد. ص( )   غ(  ) د) جهان اجتماعی غیرارادی و اعتباری است.  ص( )   غ(  ) ه) جهان اجتماعی و نظم آن حقیقتی طبیعی و تکوینی است.  ص( )   غ(  ) 2- آگاهی و شناختی که جهان اجتماعی براساس آن شکل می گیرد: الف) فردی و خصوصی است.     ب) تکوینی است.     ج) طبیعی است.     د) آگاهی مشترک است. 3- کدام یک از عبارت های زیر درباره فرهنگ مصداق ندارد؟ الف) فرهنگ شناخت مشترک است.     ب) فرهنگ بوسیله آموزش انتقال می یابد. ج) جهان اجتماعی براساس آن شکل می گیرد.     د) فرهنگ موجب بازتولید خویش نیست. 4 – تفاوت جهان اجتماعي با موجودات زنده در اين است كه: الف – جهان اجتماعي تكويني است اما موجودات زنده غير ارادي است. ب جهان اجتماعي پديده اي ارادي است اما موجودات زنده غير اعتباري هستند. ج) جهان اجتماعي حقيقتي طبيعي است اما موجودات زنده تكويني هستند. د) جهان اجتماعي داراي نظمي طبيعي است اما موجودات زنده داراي نظم تكويني هستند.  5- در جاهای خالی عبارت مناسب را بنویسید. الف) موجودات جهان طبیعی را به ............... و ............... تقسیم کرده اند. ب) موجودات زنده را موجودات اندام واره، ............... یا ............... می نامند. ج) فرهنگ به وسیله ............... و ............... انتقال پیدا می کند. د) به مجموعه ي شناخت مشتركي كه جهان اجتماعي بر اساس آن شكل مي گيرد، ................ گفته مي شود. ط) در كنش هاي اجتماعي كنش گران نمي توانند نسبت به حضور ديگران و جايگاه و ...............آنان بي توجه و بي نظر باشند. ه) هر جامعه طي نسل هاي مختلف با انتقال فرهنگ خود به................ خويش مي پردازد. و) جهان اجتماعي و نظم آن تكويني نيست بلكه هستي ..................... دارد.     6- در مصرع« بنی آدم اعضاء یک پیکرند»چه نوع تشابهی صورت گرفته است؟ 7- جهان اجتماعی براساس چه نوع آگاهی شکل می گیرد؟ 8 - زندگي موجودات زنده چگونه تداوم مي يابد؟ 9 – جهان اجتماعي بر اساس چه نوع آگاهي اي شكل مي گيرد؟                                                                       سوالات تشریحی: 10- ویژگی های موجودات زنده را بنویسید. 11- جهان اجتماعی را با موجودات زنده مقایسه کنید. 12- جهان اجتماعی چگونه تداوم می یابد؟ 14- «فرهنگ» را تعریف کنید. 15- فرهنگ چگونه منتقل می شود؟ 16- جهان اجتماعی چگونه به بازتولید خود می پردازد؟ 17- جهان اجتماعی چگونه فرو می ریزد؟ 18- نقش فرهنگ را در بازتولید جهان اجتماعی توضیح دهید.                                                                                                                                        « درس نهم »       طراح: خانم عبدی- گروه آموزشی استان سوالات كوتاه پاسخ:      1- کدام عبارت صحیح و کدام غلط می باشد؟ الف) هر پدیده اجتماعی به یکی از خرده نظام ها مربوط می شود.  ص( )   غ(  ) ب) کنش های بیرونی از پدیده های کاملاً ذهنی می باشند.  ص( )   غ(  ) ج) در لایه های عمیق جهان اجتماعی، پدیده ها در معرض تغییر و قرار می گیرند.  ص( )  غ(  ) د) همه پدیده های اجتماعی دارای بعد محسوس بوده و عینی نیستند.  ص( )   غ(  ) ه) زبان گفتاری و نوشتاری از سطحی ترین پدیده های اجتماعی هستند.  ص( )   غ(  ) 2- از موارد زیر کدام پدیده « خرد» می باشد؟ الف) کنش اجتماعی          ب) نظام اجتماعی          ج) جامعه          د) سازمان ها 3- از موارد زیر کدام پدیده « دامنه متوسط » می باشد؟ الف) کنش اجتماعی          ب) نظام اجتماعی          ج) جامعه          د) سازمان  4- از موارد زیر کدام پدیده « كلان » می باشد؟ الف) جامعه                 ب) کنش اجتماعی         ج) نظام اجتماعی          د) سازمان ها 5- کدام یک از موارد زیر کاملاً ذهنی هستند؟ الف) کنش های بیرونی       ب) آرمان ها       ج) ساختمان های مسکونی       د) بازی های جمعی 6- کدام یک از موارد زیر کاملاً عيني هستند؟ الف) کنش های بیرونی       ب) آرمان ها       ج) ساختمان های مسکونی       د) بازی های جمعی 7- کدام یک از عبارت های زیر مصداق نماد می باشد؟ الف) نمادها موجب انتقال معانی می شوند.   ب) نمادها همان کنش های انسانی هستند. ج) نمادها همان هنجارها هستند.   د) نمادها همان ارزش های اجتماعی هستند. 8- عمیق ترین لایه اجتماعی کدام است؟ الف) نمادها          ب) هنجارها          ج) ارزش ها          د) عقاید 9- سطحي ترين لایه اجتماعی کدام است؟ الف) نمادها          ب) هنجارها          ج) ارزش ها          د) عقاید 10- باور به يگانگي خدا مصداق کدام یک از موارد زیر می باشد؟ الف) نماد          ب) هنجار          ج) ارزش          د) عقیده 11- پرچم مصداق کدام یک از موارد زیر می باشد؟ الف) نماد          ب) هنجار          ج) ارزش          د) عقیده  12- در جاهای خالی عبارات مناسب را بنویسید. الف) کالا پدیده اجتماعی مربوط به نظام ............. و ازدواج پدیده اجتماعی مربوط به نظام ............. است. ب) به بخش هایی که امکان تغییر بیشتر داشته و نقش حیاتی و اساسی ندارند ............... می گوییم. ج) به بخش هایی که تاثیر حیاتی و تعیین کننده برای جهان اجتماعی دارند ............... می گوییم. د) کدام نمادها آشکارترین و سطحی ترین پدیده های اجتماعی محسوب می شوند؟ ه) عمیق ترین لایه اجتماعی ............... بوده که بر آرمانها و ارزش های اجتماعی تاثیر می گذارد. 13- چند نوع تقسیم بندی از جهان اجتماعی وجود دارد؟ 14- خرده نظام های نظام اجتماعی کل کدامند؟ 15- تقسیم بندی پدیده های اجتماعی به خرد و کلان و متوسط نشان دهنده چه نوع تقسیم بندی می باشد؟ 16- کدام نمادها آشکارترین و سطحی ترین پدیده های اجتماعی محسوب می شوند؟ 17- عمیق ترین پدیده های اجتماعی کدامند؟    سوالات تشریحی: 17- جهان اجتماعی براساس نظام اجتماعی چگونه تقسیم می شود؟ 18- چگونه می توان جهان اجتماعی را براساس اندازه و دامنه تقسیم بندی کرد؟ 19- چگونه می توان جهان اجتماعی را براساس ذهنی و عینی بودن تقسیم بندی کرد؟ 20- چرا لایه های سطحی جهان اجتماعی دارای اهمیت کمتری است؟ 21- چرا لایه های عمیق و بنیادین جهان اجتماعی دارای اهمیت بیشتری است؟ 22- لایه های جهان اجتماعی را از نظر میزان اهمیت با یکدیگر مقایسه کنید. 23- نماد را تعریف کنید. 24- کاربرد نماد را بنویسید. 25- نمادها را دسته بندی کنید. 26- سطحی ترین لایه های اجتماعی کدامند؟ 27- عمیق ترین لایه های اجتماعی کدامند؟ 28- با یک مثال نقش جوامع را در شکل دهی به نمادها توضیح دهید.   آزمون كلاسي جامعه شناسي( 1) – دروس 1 – 2 – 3 1.     كنش انساني را تعريف كنيد. 2.     انواع كنش هاي انساني را نام ببريد. 3.     " معنا دار بودن " را به عنوان يكي از ويژگي هاي كنش انساني توضيح دهيد. 4.     چه تفاوتي بين پيامدهاي ارادي و غير ارادي كنش انساني وجود دارد؟ با ذكر يك مثال 5.     از لحاظ موضوع چه تفاوتي بين علوم انساني و علوم طبيعي وجود دارد؟ شناخت كدام علوم از تصميمات و اهداف انسانها مستقل هستند؟ 6.     موضوع متافيزيك يا فلسفه چيست؟ توضيح دهيد با ذكر مثال 7.     موضوع علوم انساني چيست؟ آيا فلسفه جزء علوم انساني است؟ چرا؟ 8.     ملاك هاي رتبه بندي و تشخيص اهميت رشته هاي علمي را نام ببريد. 9.     چرا به علوم طبيعي " علوم ابزاري " نيز مي گويند؟ 10.    نام هاي ديگر علوم انساني چيست؟ چرا؟ 11.    با توجه به فوائد علوم، علوم انساني با اهميت تر هستند يا علوم طبيعي؟ دو دليل ارائه دهيد. 12.    اگر هر يك از علوم طبيعي و انساني گرفتار مشكل شوند ، چه پيامدهايي خواهند داشت؟     فصل دوم :  ص 54 نمونه بياوريد : مو – دندان  پديد مي آيد ناف – دم از بين مي رود   ص 56 تحليل كنيد : دانش آموزي : مزيت : برخورداري از مدرك تحصيلي و امكان استخدام ، فرزندي : مزيت : برخورداري از حمايت خانواده چون جهان اجتماعي پديده ارادي و اعتباري است و موجوديت آن در خارج ازما به ازاء ندارد. جهان اجتماعي يك سلسله امورقراردادى‏اند. بشر در زندگى اجتماعى خود، چاره‏اى از برخى قراردادها ندارد.   ص 58 : گفتگو كنيد : خانواده : ارزشهايي چون اطاعت از بزرگترها ،  نام گذاري – شيوه غذا خوردن -  زبان آموزي مدرسه : ارزشهاي سياسي حاكم بر جامعه – هنجار هاي رسمي – اعتقادات مذهبي علوم جديد . نظام آموزش و پرورش یکی از کارگزاران مسئول و فراگرد پرورش سیاسی است.آموزش و پرورش رسمی ، نگرشها ، ارزشها ، سازگاریهای ذهنی ، رفتارها ، و مهارتهایی در فرد ایجاد می‌کند که شاید در زمینه‌های اجتماعی دیگری غیر از مدرسه انجام پذیر نباشد. در گذشته فرزندان حرفه ها را دركنار والدين خود در خانه و مزارع هنگام كار از آنها ياد مي گرفتند كارها ساده و به دور از تخصص و تقسيم كار پيچيده بود  . اما امروزه جوامع به نیروی کار ماهر و متخصص دارد. در تربیت حرفه‌ای و تخصصی افراد آموزش و پرورش نقش مهمی در گزینش و تخصیص افراد به مقامات و مشاغل اجتماعی ایفا می‌کند.   ص61  تمرين كنيد : شهر : عيني       هديه دادن براي روز تولد يك دوست : خرد    عدالت اجتماعي : ذهني   ص63  پاسخ دهيد : خانواده – نظام تعليم و تربيت   ص 64 نمونه بياوريد : نماد ها : خانه – روسري – چادر ي هنجار ها : همزيستي زن و شوهر و فرزندان ازدواج نكرده در كنار هم – تامين معاش همسر و فرزندان ارزشها : همبستگي بالاي اعضا - برخورداري از محبت، امنيت، معيشت عقايد : بدون تشكيل خانواده ادامه زندگي اجتماعي ممكن نيست ص 68 مقايسه كنيد ارزشهاي انساني جامعه آپارتايد جهان اجتماعي اسلام جدا گزيني مكاني عدم جداگزيني مكاني ممنوعيت ازدواج سياه و سفيد رواج ازدواج سياه و سفيد تفاخر به سفيدي لفو تفاخرها و امتیازات نژادی و تاكيد بر تقوا تفاخرات نسبی و قبیلگی ارزشمندي عمل برتری طلبي و حق سیادت بر دیگران خدامحوري وطن پرستی وطن دوستی تعصب قومي و خويشاوندي تعصب ايماني     ص 70 گفت وگو كنيد : تفاوت در وضو گرفتن - تفاوت در اذان و اقامه – اختلاف نظر در مورد خلفاي راشدين   ص72 مقايسه كنيد : خدا پرستي در مقايسه با بت پرستي -   تساوي طلبي در مقايسه با  تبعيض نژادي    نقش و رنگ را در مقابل عزم و آهنگ سياه و هماهنگي       سفيد و همرنگي   ص 75 تحليل كنيد : زمان برگشت مسافران نوروزي يا مسافران چند روز تعطيل پشت سرهم كه ترافيك سنگين باشد . برخي رانندگان مجبور مي شوند براي آمدن به تهران مسير هاي ديگري را انتخاب كنند .   ص 76  گفت وگو كنيد : جهان اسلام – جهان مسيحيت – جهان غرب – جهان تشيع – جهان متجدد – جهان معنوي   ص 78 تحليل كنيد : جهان متجدد : فرصت محدوديت افسون زدايي رويكرد دنيوي توسعه عقلانيت ابزاري زوال عقلانيت ذاتي   قفس آهنين   عصر جدید تقلای «ولگرد» برای زندگی در دنیای مدرن و صنعتی است. وي تصوير انسان خرد شده در جوامع صنعتي را نشان مي دهد . ص 81 تحليل كنيد :  پیش‌رفت مفهومی ‌است که بر دیدگاهی تک خطی از تاریخ بنا شده است. اغلب نظریه پردازان تطورگرا معتقدند که همه جوامع انسانی در طول زمان پیشرفت و ترقّی می کنند. الگوي پيشرفت جوامع عقب مانده جوامع غربي است . جوامع غربي بايد جهان عقب مانده را متمدن سازد و به انتقال فرهنگ و تكنولوژي خود اقدام كند .   ص 82 بينديشيد : خودباختگي   ص 84  گفت و گو كنيد : سكولار يعني آن چه به اين جهان تعلق دارد به همان اندازه از خداوند و الوهيت دوراست. از نظر اصطلاح اين واژه در سير تاريخ ، معاني گوناگوني به خود گرفته است: اولين بار در معاهده وستفالي  (1684) به مفهوم خروج سرزمين هايي از تملك كليسا به كار رفت. پس از آن به مرور، معاني ديگري همچون ، ترخيص كشيشان، تفكيك دين از سياست ، تفوق دولت بر كليسا ، تقليب دين، و در نهايت طرد دين از ساحت حيات اجتماعي انسان را به خود گرفت. نظام سرمايه داري يا كاپيتاليسم و نظام سوسياليستي كاپيتاليسم يا سرمايه داري يك سيستم اقتصادي و مربوط به دوران مدرن است؛ كه در آن بخش عمده فعاليت اقتصادي ? به ويژه مالكيت و سرمايه گذاري براي توليد- در دست افراد و مؤسسات خصوصي (غير دولتي) است كه از طريق رقابت اقتصادي جهت كسب سود فعاليت مي كنند. اين سيستم اقتصادي كه به اقتصاد بازار نيز مشهور است، در دوران انقلاب صنعتي (1750- 1850) در اروپاي غربي و آمريكا حاكم شد و به تدريج به كشورهاي غيرغربي راه يافت. نظام سوسياليستي ، سياستي كه هدف خود را مالكيت يا نظارت كل اجتماع بر ابزار توليد (سرمايه، زمين ، دارايي و غيره )در جهت تامين منافع همگاني قرار مي دهد و يا از اين مالكيت و نظارت حمايت مي كند. پس بدين ترتيب و بطور خلاصه ، سوسياليسم در صدد اجتماعي كردن ابزار توليد است. سوسياليسم به معناي مالكيت اشتراكي زمين و سرمايه (ابزار توليد)، تحت يك شكل دموكراتيك حكومت است و مستلزم آن است كه توليد به سمت و سوي استفاده جمعي و نه سودجويي فردي هدايت شود. بعلاوه تقسيم توليدات بايستي به طور برابر انجام گيرد؛ و در صورتي كه اين امر ميسور نباشد بايد به گونه اي باشد كه لااقل بتوان اين نابرابري در توزيع را با تأمين منافع عمومي توجيه كرد.   "باسمه تعالی" نمونه سوالات درس جامعه شناسی یک فصل اول درس اول   1- کنش انسانی را تعریف کنید؟ 2- انواع کنش های انسانی رانام ببرید؟ 3- برای هر کدام از انواع کنش های انسانی دو مثال بنویسید؟ 4- مهم ترین ویژگی های کنش انسانی را بنویسید؟ 5- آگاهانه بودن کنش انسان به چه معنایی است؟ با ذکر مثال توضیح دهید؟ 6- ارادی بودن را به عنوان یکی از ویژگی های کنش انسانی توضیح دهید؟ 7- با ذکر یک مثال "هدفدار بودن" را به عنوان یکی از ویژگی های کنش انسانی توضیح دهید. 8- چرا کنش های انسانی را بدون توجه به معنای آنها نمی توانیم بشناسیم؟ 9- تفاوت رفتار یک فرد در دوران کودکی با رفتار او در دوره بزرگسالی به کدامیک از ویژگی های کنش انسانی مربوط می گردد؟ 10- کنش انسانی دارای چند نوع نتیجه یا پیامد است؟ نام ببرید. 11- پیامدهای ارادی و پیامدهای طبیعی کنش انسانی را توضیح دهید. 12- پیامدهای طبیعی و غیرارادی کنش انسانی را با پیامد های ارادی کنش انسانی مقایسه کنید؟   درس دوم 1- علوم انسانی به چه علومی گفته می شود؟ 2- چرا علوم انسانی از کارهای غیر ارادی انسانها بحث نمی کند؟ 3- تفاوت علوم انسانی و علوم طبیعی را توضیح دهید؟ 4- موضوع علوم طبیعی با فلسفه چه تفاوتی دارد؟ 5- تفاوت موضوع علوم انسانی با فلسفه در چیست؟ توضیح دهید. 6- قانون علیت به چه معنایی است؟ درس سوم 1- به نظر شما علوم انسانی از اهمیت بیشتری برخوردار هستند یا علوم طبیعی؟ 2- فایده های علوم طبیعی را بنویسید؟ 3- چرا به علوم طبیعی ، علوم ابزاری گفته می شود؟ 4- فایده های علوم انسانی را بنویسید؟ 5- چرا به علوم انسانی ،" علوم تفهمی" نیزگفته می شود؟ 6- از چه جهتی به علوم انسانی ، علوم انتقادی گفته می شود؟ 7-علوم انسانی چگونه می توانند به عنوان وسیله ای برای رسیدن انسان به عدالت و سعادت تلقی  شوند؟ 8- اگر علوم انسانی گرفتار مشکل شوند چه شرایطی برای انسانها محقق می گردد؟ 9- چرا علوم انسانی نسبت به علوم طبیعی از اهمیت بیشتری برخوردار هستند؟   درس چهارم 1- کنش اجتماعی را تعریف کنید؟ 2- اجتماعی بودن کنش به چه معنایی است؟ 3- برای کنش اجتماعی چند نمونه مثال ذکر کنید؟ 4- رابطه هنجارها و ارزشها با کنش اجتماعی را توضیح دهید؟ 5- خرد ترین و کلان ترین پدیده های اجتماعی کدامند؟ 6- با ذکر یک مثال توضیح دهید که هر یک از پدیده های اجتماعی در تناسب با دیگر پدیده های اجتماعی شکل می گیرد؟   درس پنجم 1- علوم مختلف از چه جهاتی با هم تفاوت دارند؟ 2- تعاریفی که از علوم اجتماعی می شود دو مورد را بنویسید؟ 3- اگر علوم اجتماعی را شناخت کنش انسانی تعریف کنیم ، این تعریف از چه اهمیتی برخوردار است؟ 4- موضوع علوم انسانی را با موضوع علوم اجتماعی مقایسه کنید؟ 5- فایده های علوم اجتماعی را بنویسید. 6- چرا قدرت پیش بینی علوم اجتماعی نسبت به علوم طبیعی از پیچیدگی بیشتری برخوردار است؟ 7- مهمترین رشته هایی که پیرامون پدیده های اجتماعی وجود دارد را بنویسید؟ 8- اقتصاد را به عنوان یکی از رشته های مرتبط با پدیده های اجتماعی تعریف کنید؟ 9-علم حقوق را توضیح دهید. 10- منظور از علم سیاست چیست؟ 11-علوم تاریخ و باستان شناسی را توضیح دهید. 12- مردم شناسی را با جامعه شناسی مقایسه کنید.   درس ششم 1- جامعه شناسی خرد و کلان را توضیح دهید؟ 2- اثبات گرایی یا پوزیتویسم را توضیح دهید؟ 3- مهمترن ویژگی موضوع جامعه شناسی قرن نوزدهم چه بود؟ 4- روش جامعه شناسی پوزیتویستی را توضیح دهید؟ 5- جامعه شناسی پوزیتویستی  را از لجاظ "هدف" توضیح دهید؟ 6- جامعه شناسی تفهمی را توضیح دهید. 7- جامعه شناسی تفهمی را از لحاظ "موضوع" توضیح دهید. 8- چرا جامعه شناسی ماکس وبر را جامعه شناسی تفهمی می گویند؟ 9- دو نکته مهمی را که ماکس وبر از لحاظ "روش" به آن توجه کرد را بنویسید؟ 10- هدف جامعه شناسی تفهمی را توضیح دهید. 11- چگونگی شکل گیری جامعه شناسی انتقادی را توضیح دهید. 12- جامعه شناسی انتقادی را از لحاظ "موضوع" توضیح دهید. 13- جامعه شناسی انتقادی را از لحاظ "هدف" توضیح دهید. 14- جامعه شناسی انتقادی را از لحاظ "روش" توضیح دهید. 15- چرا جامعه شناسی پوزیتویستی و تفهمی نسبت به جامعه شناسی انتقادی محافظه کار هستند؟   درس هفتم 1- دانشمندان جهان اسلام نظیر فارابی و ابن سینا و اندیشمندان یونانی مثل ارسطو چه تقسیم بندی از علوم بر اساس موضوع ارائه می دادند؟ 2- دانشمندان اسلامی و فلاسفه یونانی فلسفه نظری و عملی را چگونه تعریف می کردند؟ 3- دانشمندان اسلامی و فلاسفه یونان علوم نظری را به چند دسته تقسیم می کردند؟ 4- تقسیمات علوم عملی (علوم انسانی) از نظردانشمندان اسلامی و فلاسفه یونانی را بنویسید؟ 5- چرا جامعه شناسی انتقادی در روش خود با مشکل مواجه می شود؟ 6- عقل عملی و عقل نظری را از نظر دانشمندان جهان اسلام و فلاسفه یونانی توضیح دهید؟ 7- چرا فارابی علم اجتماعی را علم تدبیر مدن نامید؟ 8-علامه طباطبایی در مورد عقل عملی چه نظری دارند؟ 9- منظورعلامه طباطبائی از اعتباریات چیست ؟ چند مثال بیاورید؟ 10-اعتباریات دارای چه ویژگی هایی هستند؟   فصل دوم   درس هشتم 1- چند مورد از مهم ترین ویژگی های موجودات اندام واره (موجودات زنده) را بنویسید. 2- جهان اجتماعی با بدن یک موجود زنده چه شباهت هایی دارد؟ 3- مهم ترین و اصلی ترین تفاوت جهان اجتماعی با موجود زنده چیست؟ 4- جهان اجتماعی را با یک بازی گروهی مقایسه و تشریح کنید؟ 5- تفاوت جهان اجتماعی با موجودات زنده در این است که جهان اجتماعی پدیده ای ............ولی موجود .......... است. 6- زندگی موجودات زنده طی نسل های مختلف چگونه تداوم پیدا می کند؟ 7- فرهنگ را توضیح دهید؟ 8- اگر یک نسل نتواند فرهنگ خود را حفظ کند یا نتواند آن را به نسل بعد منتقل کند چه شرایطی پیش می آید؟ 9- هر جامعه طی نسل های مختلف با انتقال فرهنگ خود به ........می پردازد.   درس نهم 1- تقسیمات جهان اجتماعی را بنویسید؟ 2- یکی از پدیده های خرد ...........و یک پدیده کلان ............... می باشد. 3- تقسیم پدیده های اجتماعی براساس خرد و کلان به کدامیک بخش بندی اجزاء جهان اجتماعی مرتبط می گردد؟ 4- چند مورد از پدیده های ذهنی و چند مورد از پدیده های عینی را مثال بزنید؟ 5- چرا اجزاء و بخش های مختلف جهان اجتماعی دارای اهمیت یکسانی نیستند؟ 6- منظور از لایه های سطحی جهان اجتماعی چیست؟ 7- لایه های عمیق و بنیادین جهان اجتماعی کدامند توضیح دهید؟ 8-"از جای برخاستن " دارای چه معناهایی است؟ 9-"نهاد" چیست؟ 10- بخشی از نهادهایی که در کنش انسانی مورد استفاده قرار می گیرند را بنویسید؟ 11- رابطه نهادها با جامعه را توضیح دهید؟ 12- هنجارها و ارزش ها در کدام لایه های نظام اجتماعی قرار می گیرند  با استدلال توضیح دهید؟   درس دهم 1- تنوع جهان های اجتماعی را توضیح دهید؟ 2- دلیل تفاوت همکاری اعضاء و اجرای جهان اجتماعی با موجودات دیگر چیست؟ 3- چه عواملی سبب پیدایش جهان های مختلف می گردد؟ 4- رابطه جهان اجتماعی را با انسان های آگاه و فعال را توضیح دهید؟ 5- آیا هر نوع تغییری که در زتدگی اجتماعی رخ دهد از نوع تغییر جهان اجتماعی است ؟ استدلال نمایید. 6- تفاوت هایی که مربوط به لایه های سطحی و پایین جهان اجتماعی باشد از چه نوع تفاوت هایی است؟ 7- لایه های سطحی و لایه های عمیق جهان اجتماعی را با یکدیگر مقایسه کنید؟ 8- چرا زبان ها و نژادهای مختلف را نمی توان جزء بنیادین و اصلی جهان اسلام دانست؟ 9- عمیق ترین لایه های اعتقادی جهان اسلام کدام است؟ 10- توحید و یکتاپرستی چه تاثیری در انسان ، ارزش ها و هنجارها ایجاد کرد؟ 11- مفاهیم و معانی بنیادین جهان اسلام چگونه با مفاهیم و معانی قبل از جهان اسلام مبارزه کرد؟   درس یازدهم 1- چگونگی شکل گیری پیامدها و الزامات جهان اجتماعی را توضیح دهید؟ 2- تا چه زمانی پیامدهای ضروری و الزامی یک جهان اجتماعی باقی می ماند؟ 3- یک نمونه از قواعدی که به اراده و اعتبار انسان ها وضع می شوند را مثال بزنید؟ 4- جهان های اجتماعی بر چه اساسی داوری می کردند؟ 5- منظور از جهان متجدد غرب چیست؟ 6- ماکس وبر درباره ویژگی های مثبت و منفی جهان متجدد به چه نکاتی توجه کرده است؟ 7- منظوراز رویکرد این جهانی در جهان متجدد چیست؟ 8- افسون زدایی به چه معنا است ؟ توضیح دهید؟ 9- مراد از عقلانیت ابزاری چیست؟ 10- غلبه کنش های عقلانب معطوف به هدف را به عنوان یکی از ویژگی های جهان متجدد توضیح دهید؟ 11- منظور از عقلانیت ذاتی پیست؟ 12- قفس آهنین به چه معنایی است آنرا توضیح دهید؟     درس دوازدهم 1- جامعه شناسانی که معتقدند همه جوامع انسانی شبیه به یکدیگرند برای عقیده خود چگونه استدلال می کنند؟ 2- نگاه تک خطی به تاریخ را توضیح دهید؟ 3- جوامع مکانیکی و جوامع ارگانیکی از چه ویژگی هایی برخوردار هستند آنها را توضیح دهید؟ 4- چگونگی تحولات فرهنگ ها و تمدن ها را براساس دیدگاه عرضی جهان های اجتماعی توضیح دهید؟ 5- نمونه هایی از فرهنگ ها و تمدن های متفاوتی که در عرض یکدیگر قرار دارند را مثال بزنید. 6- جهان های اجتماعی براساس نوع فرهنگ و اعتقادات به چند دسته تقسیم می شوند آنها را نام ببرید؟ 7- منظور از فرهنگ سکولار چیست؟  8- فرهنگ معنوی چگونه به جهان هستی نگاه می کند؟ توضیح دهید؟ 9- غرب بعد از رنسانس دارای چه هویتی است ؟ 10- جامعه مقدس و معنوی به چند شکل تقسیم بندی می شود؟ 11- فرهنگ اساطیری را توضیح دهید؟ 12- جهان های اجتماعی بشر بر اساس صادق یا کاذب بودن را تقسیم بندی کنید؟   درس سیزدهم 1- شناخت عمومی در زندگی اجتماعی از چه اهمیتی برخوردار است ؟ توضیح دهید؟ 2- رابطه کنش و آگاهی را توضیح دهید؟ 3- ما درباره کدام نوع شناخت کم تر می اندیشیم؟ 4- در چه شرایطی افراد جامعه درباره شناخت عمومی اندیشه می کنند؟ باذکر یک مثال توضیح دهید؟ 5- ویژگی های شناخت عملی را بنویسید؟ 6- آگاهانه بودن و تامل استدلال را به عنوان دو ویژگی شناخت علمی توضیح دهید؟ 7- شناخت علمی و شناخت عمومی را از لحاظ ویژگی " جست و جوی حقیقت " مقایسه کنید؟ 8- سه مورد از تاثیرات شناخت علمی بر شناخت عمومی را بنویسید؟ 9- شناخت علمی چگونه می تواند در زمینه رشد فرهنگ به شناخت عمومی کمک کند؟ 10- تاثیرات شناخت عمومی بر شناخت علمی را بنویسید؟ 11- شناخت عمومی چگونه با طرح پرسش بر شناخت علمی تاثیرگذار است؟ 12- شناخت عمومی چگونه می تواند از شناخت علمی حمایت کند؟ 13- پیش گیری را به عنوان یکی از تاثیرات شناخت عمومی بر شناخت علمی توضیح دهید؟       درس چهاردهم 1- به طور کلی جوامع چه نوع علومی را پذیرش و چه نوع علومی را دنبال نمی کنند؟ 2- شناخت علمی چگونه بر اساس فرهنگ های متفاوت فرق می کند؟ 3- منظوراز شناخت حسی چیست؟ مثال بیاورید؟ 4- شناخت حسی را از لحاظ ابزار، منبع و روش شناخت بررسی کنید؟ 5- شناخت عقلی چیست؟ 6- شناخت عقلی را از لحاظ ابزار، منبع و روش بررسی نمایید؟ 7- شناخت عقلی و شناخت ابزاری چه تمایزی بین انسان و حیوان ایجاد می کند؟ 8- استدلال تجربی و استدلال غیر تجربی یا تجریدی را تعریف کنید؟ 9- شناخت شهودی را از لحاظ معیارهای ابزار ، منبع و روش مورد بررسی قرار دهید؟ 10- وحی تشریعی را توضیح دهید؟ 11- معنای عام وحی را توضیح دهید؟ 12- وحی کننده و وحی شونده در معنای عام را توضیح دهید؟ 13- انواع شناخت شهودی را بنویسید؟ 14- شهود رحمانی و شهود شیطانی را توضیح دهید؟   درس پانزدهم 1- منظور از معرفت چیست؟ 2- محدود کردن معنای علم به علم تجربی را از لحاظ تاریخی بررسی نمایید؟ 3- علت تردید زود هنگام از تعریف تجربی علم را توضیح دهید؟ 4- دلیل فرهنگی و اجتماعی فراگیری و گسترش تعریف حسی ازعلم ( در قرن 19) چه بود؟ 5- دیدگاه حس گرایانه در قرن 19 چگونه به جامعه شناسی نگاه می کرد؟ 6- اگوست کنت در مورد شناخت تجربی و شناخت شهودی چه نظری داشت؟ 7- معایب و محاسن روش حسی و تجربی را بنویسید؟ 8- رویکرد صرفا حسی و تجربی به علوم اجتماعی با چند آسیب مواجه است ؟ آنها را بنویسید؟ 9- جامعه شناسان انتقادی برای خارج کردن علوم اجتماعی از محدودیت هایی که جامعه شناسی تجربی گرفتارآن شده بود، چه راهکاری ارائه داد؟ 10- منظور از فهم عرفی یا عقل جمعی چیست؟   درس شانزدهم 1- عقل در معنای وسیع وعام شامل چه اجزائی می گردد؟ 2- عقل در معنای خاص به چه معنایی است؟ 3- عقل در معنای خاص به چند نوع تقسیم می شود؟ 4- منظور از عقل نظری و عقل عملی چیست؟ 5- منظور از علوم اجتماعی عقلی چیست؟ 6- استفاده از عقل نظری برای علم اجتماعی عقلی چه کاربردی دارد؟ 7- علوم اجتماعی عقلی از چه توانایی برخوردار است؟ 8- به چه دلیلی علوم اجتماعی عقلی هیچ یک از آسیب های رویکرد تجربی به علوم اجتماعی را ندارد؟ 9- آسیب مهم رویکرد عقلی چه هنگامی رخ می دهد؟ 10- رویکرد عقلی به علوم اجتماعی به چه دلیلی ارزش شناخت علمی را نسبت به فرهنگ ها و جوامع مختلف حفظ می کند؟ درس هفدهم 1- تقسیمات جهان اجتماعی را بنویسید؟ 2- انسان جهان اساطیری چگونه به "هستی " نگاه می کند؟ 3- جهان اساطیری حاصل چیست ؟ 4- در جهان اساطیری انسان ها چه موضوعات و مسائلی را دنبال می کنند؟ 5- در جهان اساطیری کدام یک از مراتب عقلانیت رد و کدامیک پذیرفته می گردد؟ 6- چرا در جهان اساطیری عقل تجربی و ابزاری ارزشی ندارد؟ 7- جهان توحیدی را به طور خلاصه توضیح دهید ؟ 8- در جهان توحیدی بزرگ ترین آیت و نشانه خداوندی چیست ؟ وبه چه معنایی است؟ 9- اولین مخلوق خداوند در جهان توحیدی کدام است ؟ 10- وحی الهی از کدام منبع استفاده می کند؟ 11- علم لدنی را توضیح دهید؟ 12- رابطه شناخت  وحیانی را با شناخت و علم عقلانی توضیح دهید؟   درس هجدهم 1- منظور از آیات آفاقی و آیات انفسی چیست؟ 2- از منظر قرآن شناخت اجتماعی با کدام ابزار به دست می آید ؟ 3- شناخت اجتماعی قرآن با استفاده از وحی و مراتب مختلف عقل بشری از چه توانایی برخوردار است؟ 4- در تصویری که قرآن از جامعه انسانی ترسیم می کند کدام ویژگی ها را می توان دید؟ 5- از منظر قرآن انسان (فرد) چه تاثیری بر جامعه می تواند داشته باشد؟ 6- اسارت انسان در نظام ظالمانه را به عنوان یکی از ویژگی های جامعه انسانی از نظر قرآن توضیح دهید؟ 7- جامعه توحیدی بر چه اساسی بر محور حقیقت شکل می گیرد؟ 8- منظور از سنت های الهی چیست ؟ 9- سنت ظهوروسقوط امت ها را توضیح دهید؟ 10- منظور از سنت امتحان و ابتلا چیست؟ 11- سنت ارسال رسل را به عنوان یکی از سنت های الهی توضیح دهید؟  
+ نوشته شده در  شنبه ششم آبان 1391ساعت 17:35  توسط   |